Bedriftenes pensjonsordninger for sine ansatte

Det finnes i dag to hovedtyper pensjonsordninger bedriftene kan velge mellom. Ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Vi ser en klar dreining over til innskuddspensjon.

Begge hovedtypene sikrer ansatte alderspensjon ut over det de vil få fra folketrygden, og begge inneholder en eller flere forsikringer. Forskjellen mellom hovedtypene er at i en ytelsespensjon er det nivået på årlig utbetalingsbeløp som er garantert, mens i en innskuddspensjon er det nivået på årlig innbetalingsbeløp som er garantert. En annen viktig forskjell er at har du en innskuddspensjon vil dine etterlatte arve det som arbeidsgiver har betalt inn for deg hvis du skulle falle fra, mens det er ingen arv dersom du har ytelsespensjon.

De fleste synes innskuddspensjon er enklere å forstå. Du får en pensjonskonto som arbeidsgiver hver måned betaler inn til og så kan du følge med i hvor mye det står på kontoen sammen med bankkontoene dine i nettbanken.

Ytelsespensjon er en gammel pensjonsform, mens innskuddspensjon først kom i begynnelsen av 2001. I 2006 ble alle arbeidsgivere pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Nesten alle de ordninger som ble etablert i 2006 var innskuddspensjoner. Etter den tid har stadig flere bedrifter gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

I 2001 hadde alle som da hadde pensjon fra arbeidsgiveren sin en ytelsespensjon. I 2006 var forholdet 50/50. I dag har 30 % av de ansatte i Norge en ytelsespensjon, mens 70 % har en innskuddspensjon. Vi ser at dreiningen over til innskuddspensjon fortsetter.