Hybrid pensjon – hva er det?

I Norge har vi to hovedtyper av pensjonsordninger arbeidsgivere kan velge mellom for sine ansatte. De to hovedtypene heter ytelsespensjon og innskuddspensjon. Nå får vi kanskje en ny variant. En hybrid.

For en arbeidsgiver oppleves de årlige beløpene som skal innbetales til en ytelsespensjon mindre forutsigbare enn de årlige innbetalingene til en innskuddspensjon. Sett fra de ansattes side var det, i alle fall inntil vi fikk pensjonsreformen, slik at utbetalingene fra en ytelsespensjon opplevdes mer forutsigbare enn en innskuddspensjon.

I en innskuddspensjon bestemmer du selv hvordan du ønsker å plassere innbetalingene, men da har du også risikoen for eventuelt negativ avkastning hvis børsene skulle stupe. I en ytelsespensjon bestemmer du ikke selv hvordan innbetalingene skal plasseres og har da heller ikke risikoen for negativ avkastning.

Generelt oppleves innskuddspensjon som enklere å forstå for både bedriften og de ansatte.

Begge variantene har derfor sine fortrinn i forhold til hverandre.

Ytelsespensjon er tett sammenvevd med den gamle folketrygden hvor utbetalingene startet når du fylte 67 år. Pensjonsreformen har endret dette. Nå kan alle velge når de vil starte og ta ut pensjon. Tar du ut allerede fra 62 år får du lavere årlige utbetalinger enn om du venter med å ta ut. Det pågår derfor et arbeid for å vurdere hvordan ytelsespensjon skal fungere sammen med den nye folketrygden.

En hybrid pensjonsordning er lansert som et alternativ til dagens ytelsespensjon. Hybriden vil være en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon og kan tenkes i forskjellige varianter. Noen som ligger nærmest ytelsespensjon i sin utforming og noen som ligger nærmest innskuddspensjon.

En hybrid er altså slik navnet signaliserer en variant med elementer fra begge de to hovedtyper pensjonsordninger vi har i dag.