Viktige områder gjenstår i pensjonsreformen

Pensjonsreformen har gitt oss nye regler for opptjening av alderspensjon og nye regler for utbetaling av alderspensjon, men pensjonsreformen er ikke ferdig. Fortsatt foregår det utredninger på store og viktige områder.

Det største området som gjenstår er nye regler for uføre. Blant annet ved hvilken alder uførepensjon skal gå over til alderspensjon. I dag utbetales uførepensjon frem til 67 år og deretter utbetales alderspensjon. Skal det fortsatt være slik når vi nå kan starte og ta ut alderspensjon når vi fyller 62 år selv om vi fortsatt er i jobb. Skal overgangen mellom uførepensjon og alderspensjon flyttes til 62 år? Hva med de som fortsatt er i jobb etter 62 år og blir uføre?

Departementet jobber med utforming av nye regler for uførepensjon. Siden hensikten med pensjonsreformen er å få oss til å ha lengre arbeidskarrierer er det viktig at uførepensjonsreglene utformes slik at de ikke undergraver hensikten med pensjonsreformen, men samtidig må uførepensjonen være slik at de sikrer alle som blir ufør økonomisk trygghet. Departementet har varslet at utkast til nye uføreregler kommer til våren.

Et annet område som gjenstår å avklare er hvordan regelverket for korttidsytelser som arbeidsledighetstrygd, sykepenger og arbeidsavklaringspenger skal være for alle over 62 år. Fra 62 år kan vi jo starte og ta ut alderspensjon. Skal det tas hensyn til det når korttidsytelsene fastsettes? Også på dette området kommer det utkast til nye regler til våren.

Det tredje store området hvor det pågår utredninger er tjenestepensjoner i privat sektor. I privat sektor finnes det to hovedtyper pensjonsordninger. Innskuddspensjon som 70 % av arbeidstakerne har, er godt tilpasset pensjonsreformen. Derimot er ytelsespensjon, som de resterende 30 % av arbeidstakerne har, sammenvevd med den gamle folketrygden. Banklovkommisjonen vurderer om det er mulig å endre ytelsespensjon slik at den blir frikoblet fra folketrygden. Problemet er at da mister den mange av elementene som anses for å være et gode ved ordningen. Banklovkommisjonen har varslet at de kommer med utkast til nye regler til sommeren.

Vi er derfor ikke i mål med pensjonsreformen på en god stund ennå.