Verdien av omdømme

Vår virksomhet er spesielt avhengig av tillit fra samfunnet og fra våre kunder. Det er noe som preger alt det vi gjør og som styrer våre valg i hverdagen, og derfor er det veldig hyggelig når vårt arbeid og måten vi fremstår på blir lagt merke til av andre.

En fersk måling viser at omdømmet til SpareBank 1 SMN står veldig stekt og har en kraftig fremgang sammenlignet med 2009. Omdømmeundersøkelsen er gjort av kommunikasjonsbyrået Appareo blant i alt 442 kvalifiserte virksomhetsledere i Trøndelag.

Banken oppnår aller best resultat på områdene økonomi, kommunikasjon samt samfunnsansvar og etikk. I følge undersøkelsen er tillit den enkeltfaktoren som driver omdømmet til banken sterkest, etterfulgt av indikatorer som synlighet i lokalsamfunnet, dyktige ledere, dyktige medarbeidere og åpenhet og inkludering.

Å få slike resultater gir utrolig motivasjon for alle som jobber her til å bli enda bedre, og hver dag vinne tilliten til de vi kommer i kontakt med og er avhengige av.

Hva bygger omdømme?

Resultatene gir også anledning til å reflektere litt over hvordan omdømme blir til og hva driver den over tid. For å gjøre det enkelt kan vi si at det er hovedsakelig tre områder som former omdømmet til en organisasjon.

Erfaringen når man kommer i kontakt med organisasjonen
Først om fremst kan vi si at et viktig element er erfaringene til de som kommer i kontakt med organisasjonen (alle sider av den) og hvordan de opplever den. Kvaliteten av det som leveres eller tilbys, service som ytes og graden av forståelse for behovene kundene faktisk har, kombinert med hvilken verdi som leveres, former mye av hvordan opplevelsen er. De ansattes kompetanse, kulturen i organisasjonen og arbeidsmiljøet de jobber under påvirker adferden de har i forhold til kundene.

Det er ikke nok med gode produkter og systemer hvis ikke de ansatte er gode og motiverte ambassadører.

Kommunikasjon fra organisasjonen
Omdømme til en organisasjon påvirkes også av kommunikasjonen og de faktiske handlinger organisasjonen gjør. Alle sidene av kommunikasjonen er viktige her; reklame, nettsider, blogger, og kanaler som brukes. Alt må bygge under den samme sanne historien rundt organisasjonen og sammen med de faktiske erfaringene er med å danne et bilde av hvem organisasjonen er og hva de som kommer i kontakt med den kan forvente.

Erfaring tilsier at det er viktig å tenke langsiktig her og bygge over tid – her er det ingen snarvei til suksess, og ingen oppskrift til kortsiktige resultater.

Media og sosiale medier
Og så har vi hva media sier om organisasjonen. Dette gjelder ikke bare redaksjonell omtale i alle mulige medier men også det som kan sies å være fortjent omtale – blogger fra andre, forum på nett, kommentarer under saker som omtaler selskapet osv. Her har ikke organisasjonen selv kontroll over resultatet og ikke minst innhold men det er viktig med klare planer, åpenhet, ydmykhet og tilgjengelighet.

Det er også avgjørende hvordan krevende saker håndteres, hva som kommuniseres om dem og når. Men det er ikke bare de krevende sakene som krever oppmerksomhet, også de gode må profileres og kommuniseres på en god måte. Å få frem gode historier er viktig, de er med å danne eksterne oppfatninger og også en viktig intern motivasjonskilde.

Omdømmebygging

I en verden hvor produktene alene ikke nødvendigvis er nok til å differensiere seg fra konkurrenter og alternative løsninger, øker betydningen av verdier og etikk. Etikkarbeidet må settes i system og ikke bli en selvfølge. Verdiene må bevises gjennom å ta et samfunnsansvar utover det å skape verdi til eiere og ansatte. Det forventes mer av en moderne organisasjon.

Å bygge omdømme er å bygge verdi for kunder, ansatte, eiere og samfunnet. Derfor er vi veldig glade for resultatene i undersøkelsen fra kommunikasjonsbyrået Appareo. Samtidig er vi veldig ydmyke i forhold til det langsiktige og kontinuerlige ansvaret det medfører.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.