NUF = HUFF

Vi bør være glad for at media begynner å fokusere på at NUF ikke er en enkel måte å starte virksomhet på, uten at krav som stilles overfor norske selskaper skal være oppfylt.

Som mange andre aktører både i bank og øvrige bransjer har erfart, har mange de siste årene valgt å etablere næringsvirksomhet med selskapsformen NUF. Dette er en selskapsform som gir kreditorer dårlig innsyn og kontroll med regnskapsdata, selskapet har ingen krav til egenkapital, kreditorene må ofte forholde seg til et utenlandsk selskap i ulike jurisdiksjoner uten selvstendig virksomhet i det utenlandske selskapet, osv.

Erfaringene med disse selskapene er på alle måter dårlige for oss som banker. Vi har erfart at NUF er sterkt overrepresentert når det gjelder konkurser, avviklinger og mindre tap. Dette gjelder også kostnader knyttet til bruk av andre gebyrbelagte tjenester. I en avviklingssituasjon har vi som kreditor i praksis ingen muligheter for å få inndekket våre krav dersom det ikke er etablert personlige sikkerheter eller realpant. På denne bakgrunn har vi besluttet at det normalt ikke ytes lån eller tilbys produkter til NUF som kan medføre muligheter for kreditt eller der det påløper kostnader for å ha produktet.

Vi har også vurdert muligheten for å sikre oss mot tap ved å tilby ulike produkter til NUF. Dessverre har vi ikke funnet noen løsning på dette. Den største begrensningen er at det ikke er mulig å etablere pant for et slik fremtidig krav.

Jeg presiserer at banken står fritt til å vurdere om bedriftskunder skal tilbys ulike produkter.

Når det gjelder nettbank konkret, er det mulig å disponere en konto tilhørende et NUF gjennom din  private nettbankavtale (kostnadene med bruk av denne avtaler er ditt personlige ansvar). En slik løsning kan derimot ikke kombineres med at andre, for eksempel et regnskapskontor, skal ha tilgang til konto tilhørende NUF-selskapet.

De strenge kriteriene banken har vedtatt vedrørende NUF er basert på en risikovurdering av selskapsformen. Det er med andre ord mange risikofaktorer som tilsier at risikoen knyttet til NUF er vesentlig større enn andre selskapsformer;

  • Høy konkursrate
  • Ingen personlige ansvar
  • Ingen krav til kapital
  • Dårlig innsyn i virksomheten (regnskapsplikt, ikke krav til revisjon)
  • Erfaring i banken med tap på NUF som avvikles (ikke betalt gebyrer, overtrekk)
  • Nå også økning i tvangsavviklinger (overholder ikke krav vedr. det utenlandske selskapet)

Det vil alltid være slik at det er useriøse og seriøse aktører på alle områder. Risikostyring innebærer at vi velger bort risikoer som vi mener er for store, og da vil det nødvendigvis ramme de seriøse. Problemet er at vi aldri vet på forhånd hvem som er seriøse. Som en ansvarlig bank, har vi besluttet at vi ikke ønsker denne risikoen.

Før dere velger selskapsform, anbefales det å sjekke litt mer vedrørende holdningene til NUF i markedet. Anbefaler at du googler på selskapsformen. Der vil du raskt finne en rekke eksempler på hvordan ulike aktører forholder seg til selskapsformen, og som underbygger våre erfaringer og beslutninger.

Noen få eksempler:

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.