Pensjonsfelle: Ansiennitetskrav for AFP i privat sektor

Pensjon er det du skal ha å leve av i fremtiden. Pensjon kan komme fra flere kilder og har ulike vilkår for at du skal få utbetaling. Det finnes feller du bør unngå.

Mange av fellene er knyttet til AFP. AFP står for avtalefestet pensjon og gjelder alle som jobber i bedrifter som har en tariffavtale som inkluderer AFP. Før pensjonsreformen var AFP en førtidspensjonsordning fra fylte 62 år til alderspensjonen fra folketrygden startet ved fylte 67 år.

Gjennom pensjonsreformen fikk vi en generell rett til å starte og ta ut alderspensjon fra folketrygden når vi er 62 år, og AFP i privat sektor har derfor gått over til å bli et livsvarig påslag på folketrygden. Du kan starte og ta ut AFP når du starter å ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Det er imidlertid noen absolutte krav som må oppfylles for at du skal ha rett til AFP. Et av dem er at du må ha vært arbeidstaker i minst 7 av de siste 9 årene i en eller flere bedrifter omfattet av AFP-avtale (det er litt mildere krav til antall år for alle som er født før 1955).

Det vil si at dersom du er i slutten av 50-årene og bytter jobb til en bedrift som ikke har AFP-avtale vil du miste det livsvarige AFP-påslaget. Det samme skjer dersom du i voksen alder går over i offentlig sektor som har andre AFP regler. Da mister du ditt livsvarige AFP-påslag.

Det kan utgjøre ganske mye i året. Før du beslutter å bytte jobb må du derfor sjekke om du har AFP og hvor stort det årlige beløpet vil være hvis du fortsetter der du er. Du finner beløpet på NAVs side under valget Din Pensjon.

Pass på at du ikke faller i fellen.