Hva bør du tenke på før du bestemmer deg for å droppe revisjon?

Du har kanskje fått med deg at er det besluttet å oppheve revisjonsplikten for mindre aksjeselskaper. Hvilke konsekvenser kan et vedtak om å velge bort revisjon ha for ditt selskap? Vi vil her se nærmere på en del momenter man bør tenke gjennom før man tar eventuelt tar en avgjørelse om å ikke revidere regnskapet.

De aksjeselskaper som nå kan droppe revisjon må oppfylle bestemte kriterier med tanke på driftsinntekter, balanse og antall ansatte. I tillegg er det noen unntak fra regelen, blant annet for morselskap. Generalforsamlingen kan med flertall, som for vedtektsendring, gi styret fullmakt til å bestemme at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. Endringen kan gjennomføres fra og med det året vedtaket er fattet, første gang med virkning for regnskapsåret 2011.

Å velge bort revisjon kan være en løsning som reduserer kostnadene og forenkler hverdagen for noen bedrifter. Dette er spesielt aktuelt for bedrifter som ikke har behov for kreditt fra banker, leverandører eller andre. Dersom virksomheten ikke rammes av kompliserte skatteregler eller lovbestemmelser som har betydning for regnskapet, eller har andre gode rådgivere som kan kompensere for revisors rolle, kan dette også styrke grunnlaget for å velge bort revisjon.

Ta likevel høyde for at behovet for revidering kan komme på et senere tidspunkt.

Forholdet til banken

Et forhold mellom kunde og bank er basert på tillit og informasjon, og regnskapet er en av de viktigste informasjonskildene banken har for å vurdere kundene. Fullstendighet og korrekthet er en forutsetning for at banken skal ha tillit til regnskapet, og vurdering av regnskapet er av spesielt stor betydning ved låneopptak. Revisor gir gjennom sin erklæring en bekreftelse på at regnskapet gir et korrekt bilde av økonomien selskapet ditt, spesielt med hensyn på dokumentasjon av betjeningsevne og balansesituasjon.

Et urevidert regnskap medfører økt usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen i din bedrift. Denne usikkerheten kan i praksis medføre økt krav til betjeningsevne, økt krav om sikkerhet, økt utlånsmargin, økt krav om egenkapital/lavere lån og lignende fra bankene.

Om du ønsker å velge bort revisjon av årsregnskapet anbefaler vi at du tar kontakt med din bank før beslutningen fattes – og eventuelt gjennomføres.

Forholdet til leverandører

På samme måte som for banken vil du måtte regne med at leverandører vil stille strengere krav til å levere varer og tjenester på kreditt for selskaper som velger bort revisjon. Lavere eller ingen kredittgrenser fra leverandørene betinger at det må holdes mer kapital, eller at eierne må skyte inn mer kapital, for å få tilgang på nødvendige varer og tjenester.

Forholdet til myndighetene

Alle bedrifter har et omfattende lov- og regelverk å forhold seg til. De fleste erfarer at det er krevende å kjenne til alle lover og regler, og ikke minst holde seg oppdatert om disse. Vi minner om at mange avvik fra lover og regler kan skyldes manglende kunnskap om eller forståelse for kompliserte regelverk. Myndighetene har strenge sanksjonsmuligheter når det avdekkes avvik fra lover og regler. Slike sanksjoner kan bli kostbare for selskapet.

Revisor har spesialkompetanse på å vurdere om regnskapet avlegges innenfor lover og regler. Kostnaden ved sanksjoner fra myndighetene kan fort oppveie besparelsen ved å velge bort revisjonen.

Ifølge den nye loven, kan ligningsmyndighetene pålegge et selskap å revidere ett eller flere årsregnskap dersom det avdekkes at årsregnskapet er fastsatt i strid med angitte lover og regler.

Etterrevidering trenger nødvendigvis heller ikke å bli spesielt rimelig.

Andre forhold enn regnskapet som krever revisorbekreftelse

Mange bedrifter vil støte på ulike dokumentasjonsbehov som krever revisorbekreftelse. Slike bekreftelser kan være vanskeligere å avlegge for revisor når virksomheten ikke er gjennomgått i forbindelse med årsregnskapet. Revisor må i tilfelle gjøre ekstra undersøkelser med tilhørende økte kostnader.

Eksempler på slike bekreftelser:

  • Aksjeinnskudd og tingsinnskudd
  • Utbetaling under offentlige tilskuddsordninger, for eksempel skattefunnmidler

Ditt selskaps omdømme

Det må antas at revisjon av selskapet blir oppfattet som et kvalitetsstempel. Selskapet må derfor ta med i vurderingen om det kan ha negative konsekvenser overfor samarbeidspartnere og omgivelsene generelt dersom revisjon velges bort.

Økonomisk betydning

Vi antar at den gjennomsnittlige årlige kostnaden for revisjon av de aktuelle selskapene er kr 10.000,- til kr 15.000,-. Dersom renten på dine lån øker som følge av usikkerheten omkring ditt selskaps økonomi vil gevinsten fort kunne reduseres betraktelig. Om bedriften din har et lån på en million kroner kan hele gevinsten spises opp med en renteøkning på kun ett prosentpoeng.

I tillegg til eventuell konsekvenser for banklån, kommer eventuelle effekter av punktene ovenfor. Etter vårt syn skal det lite til før det økonomisk blir en dårlig løsning å velge bort revisjon.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.