Hvis du skulle falle fra – hva får dine barn fra folketrygden?

Barn som mister sine foreldre vil få barnepensjon fra folketrygden. Hvor mye de får vil bl.a. være avhengig av om barnet er under utdanning eller ikke.

Noen barn vil få barnepensjon frem til de fyller 18 år, mens noen får til de fyller 21 år. Reglene er slik:

Hvis barnet har mistet en eller begge foreldrene utbetales barnepensjon til barnet fyller 18 år. Hvis barnet er under utdanning forlenges utbetalingen til de fyller 20 år. Hvis en eller begge foreldrene døde som følge av en yrkesskade og barnet er under utdanning utbetales barnepensjon frem til barnet fyller 21 år.

Det kan være greit å vite hvor store beløp de vil få slik at du ser om du må tegne en forsikring i tillegg. Beløpene som utbetales avhenger av om en eller begge foreldrene er døde. Reglene er slik:

Hvis en av foreldrene dør vil det gå et årlig beløp på ca 30.300 kroner til barnet hvis det gjelder ett barn. Hvis det er flere barn vil det samlede beløpet økes med ca 19.000 kroner for hvert av de øvrige barna. Forskjellen gjelder kun beregningen av det samlede beløpet. Totalsummen vil bli delt likt på barna.

Hvis begge foreldrene er døde beregnes beløpene annerledes. Er det ett barn vil det få en pensjon som tilsvarer det den av foreldrene med høyest etterlattepensjon ville ha fått. Er det flere barn vil det samlede beløpet økes med ca 30.300 kroner for neste barn og deretter ca 19.000 kroner for hvert av de øvrige barna. Også dette er kun en beregningsmåte. Beløpet vil bli delt likt på barna.

Mange har pensjonsordninger gjennom jobb. Du må derfor sjekke om det vil komme noe fra jobbens pensjonsordning til dine barn dersom det du skulle falle fra.

Synes du det som kommer fra folketrygden og jobben er litt for lite i forhold til barnas behov kan du tegne forsikring som sikrer barna dine dersom du skulle falle fra.

Det er bare å ta kontakt. Våre rådgivere hjelper deg gjerne med dette.