Pensjonsreformen 2011: Nå endres spillereglene – hva blir konsekvensene for din bedrift?

Nye regler om alderspensjon fra folketrygden trådte i kraft 1. januar 2011. Nå kan ansatte ta ut alderspensjon fra 62 år, og kombinere dette med fortsatt arbeid. Arbeidsmiljøloven gir nå arbeidstakere som har fylt 62 år også rett til redusert arbeidstid, såfremt det ikke medfører vesentlig ulempe for bedriften. Men hva innebærer en vesentlig ulempe for bedriften?

Vesentlig ulempe vil basere seg på skjønnsmessige vilkår. Det betyr at hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt. Noen momenter som kan ha betydning:

  • Leder eller ansatt med nøkkelfunksjon
  • Bedriften er liten og sårbar for fravær
  • Kostnader i forbindelse med anskaffelse av vikar

Arbeidsmiljøloven sier som følger:

§ 10-2(4) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Under ellers like forhold har arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når stilling blir ledig i virksomheten, forutsatt at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene. Fortrinnsrett etter §§ 14-2 og 14-3 går foran fortrinnsrett etter bestemmelsen her.

§ 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.

Det er særlig to ting en arbeidsgiver bør være forberedt på:

  • Arbeidstakere kan ønske å jobbe mindre.
  • Arbeidstakere kan ønske å jobbe lenger.

Når ansatte som har fylt 62 år ønsker å jobbe lenger, men bare i redusert stilling, så gir dette bedriftene både muligheter og utfordringer.

Ifølge pensjonsreformen har man rett til å ta ut folketrygd fra 62 år, hvis man har nok opptjening. Kravet til opptjening er at pensjonsnivået ved 67 år (inkl. livsvarig del av evt. AFP) minimum tilsvarer nivået på full garantipensjon (tilsvarer 2G for enslig = kr 151 272).

Skaff deg oversikt over dine seniorer

Det er lurt å være tidlig ute med kartlegging av bedriftens seniorer og deres ønsker og planer. Deres ønsker kan vurderes og sees i sammenheng med bedriftens bemannings- og kompetansebehov i årene fremover. Hensikten med pensjonsreformen er å få folk til å jobbe lengre. Derfor tjener man nå opp pensjon i folketrygden til fylte 75 år. Dette gir gode incentiver til å jobbe utover 67 år, men det har man heller ikke nødvendigvis rett til. Det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidstakers rett til å stå i arbeid. Aldersgrense kan følge av lov, tariffavtale eller bedriftsfastsatt avtale. Dersom det ikke foreligger særskilt avtale, er aldersgrensen ifølge arbeidsmiljøloven 70 år.

Hva tjener bedriften på å tilrettelegge for sine senioransatte?

Ansatte med viktig kompetanse som står lengre i arbeid kan bety økt verdiskapning. Bedriften kan bedre sitt omdømme og de ansatte kan oppleve at de gir et nyttig samfunnsbidrag. Sykefraværet kan bli redusert.

Retningslinjer

Fra regjeringens side er det ikke laget retningslinjer for hvilke rutiner bedriften kan eller bør ha for å håndtere den nye loven. Dermed er det overlatt til bedriften og dernest til Tvisteløsningsnemda å bli enige om retten til redusert arbeidstid.