Hvorfor depositumskonto?

Depositumskonto er en lovregulert og ordnet form å stille sikkerhet til utleier for skader på boligen man leier. Den gir god sikkerhet for utleier, men samtidig sikkerhet til leietaker for at utleier ikke urettmessig tar penger det ikke er grunnlag for å ta i  forhold til utleiekontrakten.

Hva koster det å opprette depositumkonto
Hos oss koster det 500 kroner å opprette konto. Vi er ikke kjent med andre banker i Trondheim som gjør dette rimeligere. Grunnen til at det koster penger er fordi det er en del manuelt arbeid og ekstra administrasjon med en slik konto. Banken må blant annet sikre at depositum stemmer med kontrakten, samt ha dialog med partene i forbindelse med avslutning av konto og i eventuelle konflikter. Det er uansett utleier og ikke leietaker som skal betale denne kostnaden.

Hvordan gjør man det
I gamle dager måtte man besøke banken med leiekontrakten for å opprette konto, men leier du av utleier som er kunde i SpareBank 1 SMN kan du enkelt bestille opprettelse på www.smn.no. Etter retur av dokumenter til banken kan du sette inn depositum, og vi bekrefter til huseier at konto er opprettet. Bestill konto så raskt som mulig så unngår du forsinkelser i forhold til innflytting.

Hvor ofte oppstår det konflikter
Det oppstår uenighet i forhold til utbetaling av depositum i ca 1 av 10 leieforhold. Normalt dreier dette seg om misforståelser eller mindre beløp, og det løser seg raskt. Forbrukerportalen.no har laget en veldig god veileder for både leietaker og utleier. Der ligger det også maler for brev man kan benytte.

Viktige presiseringer og råd

  • Gå alltid gjennom boligen sammen både før innflytting og ved utflytting. Noter og fotografer eventuelle synlige skader på bolig og inventar. De fleste tvister oppstår i forhold til skader på boligen, og hvorvidt disse skjedde før eller under leietiden.
  • Husk det er ikke lov å kreve erstatning for normal slitasje på boligen fra depositumet. Det er kun ekstraordinære skader eller ubetalt husleie som kan kreves erstattet.
  • Ordne med samtykke til utbetaling av depositum fra utleier allerede ved gjennomgang av boligen når du flytter ut. Det blir oftere uenighet dersom man venter.

Maksimalt depositum
Depositumsbeløpet er etter husleieloven begrenset oppad til maksimum seks måneders husleie. Det vil si at hvis den månedlige husleien er kr 6 000,-, så kan utleier maksimalt kreve at leietaker stiller kr 36 000,- i depositum. Partene kan avtale at depositumet skal endres i takt med endringer i husleien.

Det vanligste er 3 mnd depositum. Dette er en fornuftig størrelse i de fleste tilfeller fordi det er denne perioden det erfaringsmessig tar å få løst en tvist knyttet til brudd på leiekontrakt.

Det ble gjort flere endringer i husleieloven i 2009. De viktigste er presiseringen av at det skal være utleier som betaler kostnadene ved opprettelse av kontoen, og at det skal være separat konto for hvert leieforhold. Samtidig ble leietakers rettigheter styrket ved at utleier ikke kan kreve dekket husleie fra depositumkonto uten at leietaker varsles om dette, og få mulighet til å bestride slikt uttak. Det er i den forbindelse særlig viktig å merke seg at for at utleier skal kunne kreve utbetalt skyldig leie fra depositumskontoen, kreves det fortsatt at det er skriftlig avtalt mellom partene at leien skal godskrives en konto i samme bank som depositumskontoen. Utleier må også ha dokumentert skyldig leie. Derfor krever normalt utleier at depositumkonto skal stå i utleiers bank.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.