Ny AFP – hva innebærer det?

I forbindelse med pensjonsreformen er AFP-ordningen i privat sektor helt omdannet fra og med 1. januar 2011. Den gamle AFP-en, hvor ytelsene opphører ved 67 år, fases ut i årene 2011-2015. I dette blogginnlegget tar vi for oss den nye AFP-ordningen for privat sektor.

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffestet pensjonsordning, og den nye  AFP-en er en livsvarig ytelse. Å få AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. AFP gis som et livsvarig påslag til alderspensjon i folketrygden. Det er ingen opptjening av AFP etter 61 år. Du bestemmer selv når du vil ta ut AFP fra 62 år, men det forutsettes at du samtidig begynner å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Ny AFP legger til rette for at man kan kombinere pensjonsuttak med jobb. Pensjonsreformen gjør det mer lønnsomt enn tidligere å stå lenger i arbeid. AFP utbetales uten prøving mot samtidig arbeidsinntekt.

Hvem får ikke AFP?
Arbeidstakere som i de siste årene før fylte 62 år har fått utbetalt pensjon, ventelønn eller lignende ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, kan miste retten til AFP dersom denne ytelsen i løpet av et år overstiger 1,5 G (grunnbeløp i folketrygden).

Det fins regler om seniorpolitikkprogram og om vederlag utbetalt i forbindelse med arbeidsgivers oppsigelse av en arbeidstaker. Dersom man har mottatt uførepensjon fra folketrygden etter at man ble 62 år, har man ikke rett til AFP. Dersom man på uttakstidspunktet, og i det foregående år, har hatt en pensjonsgivende inntekt som ikke tilsvarer en årsinntekt på minst 1 G, har man ikke rett til AFP.

Hvor lenge må man ha jobbet for å få AFP?
For å ha rett til AFP er hovedregelen er at man i syv av de siste ni årene før fylte 62 år har jobbet i bedrift(er) tilsluttet AFP- ordningen. Bedriften(e) må ha vært tilsluttet ordningene i samme periode. For arbeidstaker som er født i årene 1944 til 1954, er ansiennitetskravet mindre strengt; 1944 til 1951: 3 av 5 år, 1952: 4 av 6 år, 1953: 5 av 7 år, 1954: 6 av 8 år.

Stillingsbrøken må i den tellende ansiennitetsperioden hele tiden ha vært minst 20 prosent. Arbeidsforholdet må ha vært arbeidstakers hovedbeskjeftigelse og ha gitt arbeidstakeren en pensjonsgivende inntekt som er høyere enn øvrige inntekter. Det er laget egne regler om andre inntekter, utbytte, overskudd etc.

Kan man få full AFP selv om man jobber ved siden av?
Den ansatte kan tjene ubegrenset samtidig som man mottar AFP og alderspensjon fra folketrygden. AFP er en ugrad¬ert ytelse. Det betyr at den alltid vil utbetales 100 %, selv om man velger å gradere alderspensjonen fra folketrygden.

For mer informasjon om AFP, se afp.no.