Hvem tar ut pensjon etter ny pensjonsreform?

1. januar 2011 ble den nye pensjonsreformen innført. Reformen omfatter blant annet  muligheten til å ta ut helt eller delvis pensjon fra både folketrygden og arbeidsgiver fra fylte 62 år, i kombinasjon med en ny livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) og rett til redusert arbeidstid . Hva er tendensene så langt?

I Norge var det per mars i år 685 226 alderspensjonister. De som er i aldersgruppen 62-66 år utgjør 17 834 personer. Det er gruppen 62-66 år som fra årsskiftet hadde muligheten til å ta pensjon etter ny pensjonsreform; ved utgangen av januar var det kun 12 % av de som hadde muligheten til å ta ut tidligpensjon som benyttet seg av den. I den gruppen er det hele 83,5 % menn.

At så få kvinner har tatt ut tidligpensjon skyldes også at det er kun 60 % av kvinnene som oppfyller vilkårene til tidligpensjon mot hele 95 % av mennene. Men en annen forklaring er da også at mange kvinner allerede mottar andre pensjoner, som etterlatte- og uførepensjon.

Av de som tok ut alderspensjon i første kvartal, er det kun et fåtall som har benyttet seg av muligheten til å ta ut delvis (gradert) pensjon.

Det er en overvekt av ”slitere” , altså menn med lange yrkeskarrierer og relativt lav lønn som har tatt ut tidligpensjon. Flesteparten kom også fra fysisk slitsomme yrker, fra bygg- og anleggsbransjen og industrien.