”Sitter” du i et styre?

Et innarbeid begrep er at man ”sitter i styret” til et selskap. Men, er dette et riktig begrep? Skal man ikke jobbe i et styre? Og hvilket ansvar påtar man seg ved å være et styremedlem?

Det viktigste man tenker gjennom før man takker ja til å ta på seg et styreverv er om man har en reell interesse av å være med å jobbe for det aktuelle selskapet. Det kan være både tid og energikrevende med styrearbeid, og da må man være motivert før man tar på seg oppgaven.

Å bli spurt om å ta på seg et slikt verv er en tillitserklæring. Et styre skal være med å forvalte eiernes interesser, ofte vil det innebære et ønske fra eierne om å oppnå økt avkastning på aksjene. Et styre er stort sett ikke aktiv i den daglige driften av et selskap, men gjennom å ansette daglig leder og tilse at den daglige ledelsen utfører sine oppgaver i tråd med utarbeidede strategier og økonomiplaner, vil et styre kunne aktivt påvirke hvilken kurs et selskap skal drives etter (jfr. Aksjeloven §6-12 og §6-13).

Men man må i tillegg være klar over det rettslige ansvaret et styreansvar innebærer. For eksempel har et styre krav på seg til å holde seg orientert om den økonomiske situasjonen, og sette i gang tiltak når egenkapitalen ikke er forsvarlig ut fra virksomhetens risiko (jfr. Aksjeloven §3-5).

Hvis man blir spurt om å ta på seg styreverv bør man vurdere hva det innebærer før man takker ja. Men det er et stort behov for kompetente styremedlemmer rundt omkring, og det er både spennende og lærerikt å jobbe i et styre. Så ikke si ja til å sitte i et styre – men si ja til nye utfordringer og bidra med din kompetanse der det er behov.

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.