Bruk din stemmerett ved innskytervalget!

Innskyternes valg til bankens representantskap avholdes i perioden 6. – 12. februar 2012.

Stemmerett har alle myndige innskytere i SpareBank 1 SMN som i de siste 6 måneder har hatt minst 500 kroner innestående og som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskyteres vedkommende, sitt sete i de kommuner som er nevnt ovenfor. Bare myndig person kan og oppfordres til, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, å avgi stemme ved innskyternes valg til representantskapet. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.