Ønsker vi økt pensjonsalder?

Det er relativt stor enighet i det politiske  Norge om at alle bør jobbe lenger.  Dette også for å opprettholde levestandarden og det faktum at vi tross alt lever lengre og levealderen øker jevnt og trutt.  Aller helst frivillig og lystbetont, som blant andre Høyre-leder Erna Solberg sier.

Da er det viktig at vi også har fleksible pensjonsordninger, også for offentlig sektor i tillegg til privat sektor. I dag står mesteparten av offentlig sektor utenfor det nye pensjonssystemet som ble innført i 2011.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt ser for seg et arbeidsliv som varer til 75 år. Svenske LO avviser ikke forslaget, men mener samtidig at det vil bli umulig å gjennomføre da statistikk viser at LO-gruppene i gjennomsnitt går av med pensjon to år før høyt utdannede grupper.

Får vi en lovfestet alderspensjon på 75 år vil også eldre arbeidstakere bli betydelig mer attraktive på arbeidsmarkedet. En 55 åring vil da ha potensielt igjen 20 år i arbeidslivet i stedet for å ha mulighet til å gå fra 62 år. Men kan dette gjennomføres for alle yrkesgrupper?  Det kan det selvfølgelig ikke. Flere yrkesgrupper har vesentlig høyere slitasje enn andre, se eksempelvis på bygg- og anleggsbransjen sammenlignet med akademikere.

I Norge varierer levealderen mellom fylkene, gjennomsnittlig levealder i Finnmark er ca. 75 år mens den i Oslo er ca. 78 år.  Som et apropos vet vi at levealder i de vestlige bydelene i Oslo er 10-12 år lengre enn i de østlige. Men levealderen varierer også med utdanning og inntekt i tillegg til kjønn.

Her er en oversikt over forventet levealder etter utdanningsnivå.

Kjønn Utdanning Levealder
Mann grunnskole 74,5 år
Mann vgs 78,4 år
Mann uni/høyskole 81,8 år
Kvinne grunnskole 80,6 år
Kvinne vgs 83,6 år
Kvinne uni/høyskole 85,8 år

Skal man bruke statistikken til å fordele det norske pensjonsfondet korrekt, betyr det at lavt utdannede som bor i Finnmark bør kunne gå av med pensjon tidligere, samtidig som de får høyere pensjon siden de får færre år med forventet utbetaling da de statistisk sett ikke vil oppnå forventet levealder på sitt årskull iflg SSB. Eller kanskje vi skal levealderjustere befolkningen etter hvor de har vokst opp jfr. Oslos bydeler?

Men hva hjelper det at politikerne ønsker at arbeidstakerne skal jobbe til de er 75 år, når arbeidsgiverne ikke ønsker det samme?

Gjensidige Forsikring fikk i 2011 medhold i Høyesterett om at selskapet kan ha en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Det medførte at en arbeidstaker som ønsket å jobbe frem til  70 år ikke fikk anledning til det, selv om hun var ønsket av sin avdelingsleder.

Det virker ikke som om det er politisk vilje til å ta beslutninger som medfører at arbeidstakere som kan og vil arbeide utover 67 år kan kreve å få mulighet til det. Etter den nye pensjonsreformen ble innført har alle født etter 1954 fått beregnet sin nye pensjon etter både gamle og nye opptjeningsregler. For de aller fleste vil det medføre en nedgang i forventet livsvarig pensjonsutbetaling. En lovfestet rett til å jobbe for den som har både ønske og mulighet til det får vi ikke. Logisk?