Står ytelsespensjon for fall i privat sektor?

Ja, det kan se slik ut. I løpet av 2011 omdannet 460 bedrifter sin ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsordning. Over 15 000 arbeidstakere fikk i 2011 innskuddspensjon som følge av en omdanning. I følge  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er det en økning på over 31 % fra 2010.

I 2002 hadde 544 000 personer ytelsespensjon og 13 000 personer innskuddspensjon i privat sektor. I 2006, året som obligatorisk tjenestepensjon(OTP) ble innført var det 484 000 personer (nedgang på 60 000) med ytelsespensjon og hele 587 000 hadde da fått innskuddspensjon.

I 2011 hadde kun 340 000 personer ytelsespensjon mens hele 1 040 000 personer hadde innskuddspensjon. Fra 2002 til 2011 har 3860 bedrifter omdannet sin ytelsespensjon til en innskuddspensjon.

Mange bedrifter vurderer omdanning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Ytelsesbaserte pensjonsordninger er under press blant annet som følge av den økonomiske situasjonen med lavt rentenivå og urolige aksjemarkeder, og med rammebetingelser i endring. Tilpasning av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger til modernisert folketrygd vil også skape utfordringer og kan bidra til flere omdanninger, iflg kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

Regler for omdanning
Dersom bedriften ønsker å gå over fra en tradisjonell ytelsesordning til en innskuddsordning, må ytelsesordningene etter hovedregelen opphøre. Bedriften kan likevel videreføre ytelsesordningen slik at arbeidstakere som var medlem av ytelsesordningen på tidspunktet for overgangen, etter eget valg, kan fortsette i ytelsesordningen frem til pensjonsalder.

Bedriften kan alternativt bestemme at ytelsesordningen kun videreføres for de arbeidstakere som på overgangstidspunktet har 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder. Slik videreføring av eksisterende ytelsesordning kalles lukking.

De aller fleste omdanningene medfører lukking av ytelsesordningen og dette medfører at de fleste arbeidstakerne hos en arbeidsgiver som har omdannet pensjonsordningene fremdeles vil ha  ytelsesordning selv etter en omdanning, mens nyansatte får innskuddspensjon.