Pensjon: Kutt i kommende statsbudsjett

Kutt i kommende Statsbudsjett til sykepenger, økning i utgiftene til uførepensjon og økning i utgiftene til alderspensjon.

Større anslagsendringer gjør at Regjeringen foreslår å redusere de samlede bevilgningene til folketrygden utenom dagpenger med 3,3 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett. Lavere sykefravær bidrar til at utgiftene til sykepenger settes ned med 2,6 milliarder kroner, og gjør også at færre personer går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger. Samtidig forventes uvanlig høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uførepensjon.

Dette skyldes at mange mottakere av arbeidsavklaringspenger som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, hadde overgangsvedtak som gikk ut ved årsskiftet 2011/2012. Dette bidrar til at utgiftene til arbeidsavklaringspenger nedjusteres med 3,2 milliarder kroner, mens utgiftene til uførepensjon settes opp med 0,6 milliarder kroner. Utgiftene til alderspensjon settes opp med 1,8 milliarder kroner, hovedsakelig fordi flere enn ventet i aldersgruppen 62-66 år tar ut pensjon.

Kilde: Statsbudsjettet