Regulering av grunnbeløpet (G) og pensjoner fra 1. mai 2012

Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden (G) og pensjonene fra 1. mai 2012. Grunnbeløpet er utgangspunktet for all beregning av trygdeytelser og pensjon i Norge . Hvordan innvirker dette på pensjoner og pensjonsberegning?

Grunnbeløpet øker fra 79 216 kroner til 82 122 kroner. Dette er en økning på 2 906 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent.

Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

Konsekvensen for bedrifter med innskuddspensjon er at grunnlaget endres da sparingen gjelder for lønn mellom 1G og 12 G. Kostnadene er også beregnet i % av G og vil øke.

For bedrifter med ytelsespensjon endres også forutsetningene da avtalene lover en ytelse i % av lønn inkludert folketrygd. Teoretisk sett kan en pensjonsavtale bli rimeligere for bedriften hvis lønnsutviklingen i bedriften er lavere enn økningen i G. Men da ser man helt bort fra en faktor som bl.a. at de ansatte blir eldre.

Bedrifter som ikke endrer lønn til sine ansatte hos sin pensjonsleverandør vil til enhver tid ha det Grunnbeløp i sin avtale som gjaldt da de sist endret lønn. Det vil si at fradraget da er lavere enn det kunne ha vært. Det skal spares til pensjon av lønn over 1 G opptil 12 G.