Stort uttak av alderspensjon – hvordan påvirker det statusbudsjettet og norsk næringsliv?

Over 10 000 flere personer enn tidligere antatt tar ut alderspensjon i aldersgruppen 62-66 år. Hvordan påvirker det statsbudsjettet og norsk næringsliv?

Fra 1. januar 2011 ble det mulig å ta ut hel eller delvis alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år, og pensjonen kan fritt kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting.

På kort sikt blir utgiftene til alderspensjon høyere jo flere som velger å ta ut pensjon tidlig. Over tid påvirkes folketrygdens utgifter i liten grad av når pensjonen tas ut, fordi reglene for uttak av alderspensjon er nøytralt utformet, og tidlig uttak gir lavere årlig pensjon.

Det ble i saldert statsbudsjett for 2012 anslått at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år ville være om lag 41 500 i 2012. En hadde da kun erfaringstall fra første halvår 2011 å basere anslaget på. Utviklingen så langt i 2012 tyder på at antallet blir høyere enn tidligere lagt til grunn. Basert på utviklingen til og med mars 2012 er anslaget oppjustert til 51 800 pensjonister i alderen 62-66 år. Anslaget er fortsatt usikkert.

Uansett betyr det at vesentlig flere enn tidligere antatt velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden, helt eller delvis. Et av formålene med den nye pensjonsreformen var at flere skal stå lengre i jobb, og en av virkemidlene var mulighetene til fleksibel arbeidstid og fleksibelt pensjonsuttak. Er reformen i stedet blitt et virkemiddel for å komme seg ut av arbeidslivet for de som har god økonomi og gode pensjoner, og betyr det da at vi mister den kompetansen seniorene innehar flere år før ”ønsket”?

I de neste årene vil det bli svært interessant å følge utviklingen når det gjelder både antall uføre- og alderspensjonister, kanskje vil vi konkludere med at pensjonsreformen var en fiasko?

Skaff deg oversikt over dine seniorer
Det er lurt å være tidlig ute med kartlegging av bedriftens seniorer og deres ønsker og planer. Deres ønsker kan vurderes og sees i sammenheng med bedriftens bemannings- og kompetansebehov i årene fremover. Hensikten med pensjonsreformen er å få folk til å jobbe lengre. Derfor tjener man nå opp pensjon i folketrygden til fylte 75 år.

Dette gir gode incentiver til å jobbe utover 67 år, men det har man heller ikke nødvendigvis rett til. Det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidstakers rett til å stå i arbeid. Aldersgrense kan følge av lov, tariffavtale eller bedriftsfastsatt avtale. Dersom det ikke foreligger særskilt avtale, er aldersgrensen ifølge arbeidsmiljøloven 70 år.