Fra 1. januar 2013 bestemmer du selv hvordan dine fripoliser skal forvaltes – hvis du tør!

En fripolise er verdien av en pensjonskonto du har fra et avsluttet arbeidsforhold som det ikke lengre foretas innbetalinger til. Her er du garantert en årlig minimumsrente på mellom 3-4 % av saldo. Denne renten får du selv om livselskapene oppnår lavere avkastning på sin forvaltning av dine pensjonsmidler. Det har skjedd flere ganger de siste 10-15 årene, og da er det livselskapene selv som må foreta ekstra innbetalinger til pensjonskontoen din.

I Norge er det nærmere 150 milliarder kroner i fripoliser som forvaltes i hovedsak av DNB og Storebrand  (de forvalter samlet ca 85 % av totalen), men også Nordea og SpareBank 1 Livsforsikring har til forvaltning fripoliser for betydelige summer. Nye sterke  kapitalkrav knyttet til forpliktelsene som ligger i ytelsesbaserte pensjonsordninger stilles av EU/EØS (Solvens II).

Derfor har det blitt fremtvunget nye forsikringsbaserte tjenestepensjonsprodukter uten garantert rente (grunnmodell og standardmodell), og derfor blir det nå fra 2013 også mulig å selv bestemme forvaltningen av egne fripoliser.

Flyttes fripolisen fra dagens tradisjonelle forvaltning med garantirente til forvaltning i fond, har man selv overtatt ansvaret for fremtidig avkastning og saldo ved pensjonsalder. Her kan pensjonskontoen bli betydelig økt ved fornuftig/heldig forvaltning, muligheten for meravkastning er stor ved mer enn 10 år til pensjonsutbetaling.

Her blir det viktig å søke råd hos banker og finansinstitusjoner. Samtidig blir livselskapene veldig glade for å redusere sin samlede garanti til sine kunder.

En vinn-vinn situasjon?