Pensjonskrig på arbeidsplassen?

I dag har fortsatt ca. 371 000 ansatte i privat sektor ytelsespensjon. Mange tusen av disse er medlem av en lukket pensjonsavtale hvor ingen flere medlemmer/ansatte kommer inn. Her har da bedriften, på et tidligere tidspunkt lukket ordningen for en gruppe ansatte, og innført innskuddspensjon for alle nyansatte.

Fra 2014 skal alle ytelsespensjonsordninger i privat sektor opphøre, også de ordningene som er lukket, og ny forsikringsbasert tjenestepensjonsavtale må etableres. Her blir det to modeller, grunnmodell og standardmodell – se egen blogg om disse.

I Banklovkommisjonens nye forslag om forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger som vil gjelde fra 2014 åpnes det for langt større innskudd fra arbeidsgiver enn i dagens innskuddspensjonsordninger, dette for å tilpasse seg et pensjonsnivå omtrent som dagens ytelsespensjonsordninger .

Det legges opp til to modeller, standardmodellen som vil være et naturlig valg for bedrifter som legger opp til en samlet pensjon fra folketrygden og bedriften på ca 66 – 70 % av lønn, og grunnmodellen som skal også fremstå som et alternativ til de bedrifter som kun ønsker en tjenstepensjonsavtale etter lovens minimumskrav (OTP).

Her vil vi da kunne få oppleve bedrifter som etablerer begge modellene, standardmodellen for de som kommer fra en lukket ordning (ytelsespensjon) og grunnmodellen for de som i dag allerede har en innskuddspensjonsavtale. En annen forskjell som nå blir mer synliggjort er det faktum at en ytelsespensjonsavtale gjerne har livsvarig utbetaling mens en innskuddspensjonsavtale har utbetaling frem til 77 år. Og levealderen vår øker jevnt og trutt…

De bedriftene som har lukket sine ytelsespensjonsordninger, har færre og færre ansatte i sine ordninger. Det betyr at kanskje så mange som 70–80 % av de ansatte i dag har innskuddspensjon, og ved overgang til nye pensjonsmodeller er det ikke garantert at disse aksepterer en dårligere ordning enn de som kommer fra ytelsesordningen. Og det kan igjen bety at flertallet av de ansatte vil kreve  en til dels kraftig forbedring av ”sin” pensjonsavtale. De som kommer fra en ytelsespensjonsavtale vil vel heller ikke akseptere å få redusert verdien av sin pensjonsavtale særlig mye, ikke uten lønnskompensasjon.

Her blir det veldig viktig hva bedriften kommuniserer til ansatte og tillitsvalgte. Kanskje greit å være tidlig ute?