Slik blir de hovedtrekkene i de nye forsikringsbaserte tjenestepensjonsordningene som vil gjelde fra 2014

Gitt at Banklovkommisjonens forslag med utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring  av 28.06.2012 (NOU 2012.12) blir vedtatt, presenterer denne bloggen hovedtrekkene.  Det blir i hovedsak to modeller av kollektive tjenestepensjonsforsikringer; standardmodell og grunnmodell.

Standardmodellen

Målet med utformingen av lovens regler om standardmodellen er å gi foretak mulighet til å sikre sine arbeidstakere muligheter for en alderspensjon opp til om lag samme nivå som det som er vanlig i dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger.

Det betyr at samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen skal kunne tilsvare inntil ca. to tredeler (66 %) av sluttlønnen.

Modellen gir imidlertid også muligheter til å tilpasse ordningen til et nivå som ligger mellom det som er vanlig for dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger og innskuddspensjonsordninger som er utformet for å oppfylle minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Grunnmodellen

Målet med utformingen av lovutkastets bestemmelser om «grunnmodellen» er å gi foretaket mulighet til å velge en forsikringsbasert tjenestepensjonsordning som ikke medfører at foretaket må balanseføre framtidige pensjonskostnader i sitt regnskap (eller i minst mulig grad). Grunnmodellen skal som innskuddspensjonsordninger sikre arbeidstakerne pensjonsrettigheter gjennom en årlig premiekostnad fra foretaket uten at rettighetene gir foretaket ytterligere forpliktelser i form av balanseføringskrav.

Samtidig vil grunnmodellen ha fordelene av å være en forsikringsordning ved bruk av dødelighetsarv, som innebærer at dersom et medlem dør før pensjonsbeholdningen kommer til utbetaling skal pensjonsbeholdningen komme de øvrige medlemmer i pensjonsordninger i pensjonsinnretningen til gode.

Grunnmodellen skal være en enkel og oversiktlig måte å etablere en tjenestepensjonsforsikring på. Den skal sikre arbeidstakerne et rimelig godt nivå på pensjonsytelsene, dersom foretaket ønsker dette. Dersom bedriften ønsker å videreføre flere av de egenskapene som ligger i dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger vil standardmodellen være det riktige valget.

Grunnmodellen skal fremstå som et alternativ til innskuddspensjonsordningen for de foretak som i utgangspunktet ønsker en pensjonsordning som tilfredsstiler minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Både i grunnmodellen og standardmodellen skal foretaket velge et nivå på pensjonsordningen  i form av et årlig premieinnskudd fastsatt i prosent av lønn for den enkelte arbeidstaker.

I motsetning til standardmodellen skal imidlertid foretakets ansvar som hovedregel stanse med dette.

Mulighetene for tilvalgselementer til modellens hovedegenskaper er derfor også langt mer begrenset enn i grunnmodellen enn i standardmodellen.

Overgangsregler, nytt regelverk for etterlatte og uførepensjon, endringer i lov om Innskuddspensjon vil bli presentert i NOU III i løpet av kommende.

Grunnmodell
Ny innskuddspensjon
Standardmodell
Ny ITP innskuddspensjon
Innskudd
≤ 8 % 0 – 7,1 G
≤ 26,1 % 7,1-12 G
Innskuddsfritak
Dødelighetsarv
Pensjonsbevis:
Kan trekke kostnader av saldo.
Investeringsvalg eller 0 % årlig garanti.
Innskudd
≤ 7 % 0 – 7,1 G
≤ 25,1 % 7,1 – 12 G
Innskuddsfritak
Dødelighetsarv
Pensjonsbevis:
Kostnader trekkes fra adm.reserve.
Investeringsvalg for bedrift eller 0 % årlig garanti.
Oppregulering med alminnelig lønnsvekst.

Kilde NOU 2012.13

Ønsker du å få ytterligere informasjon om det nye pensjonsregime og hva det betyr for din bedrift, kan du kontakte oss på telefon 07303 eller smn.bedrift@smn.no når det passer deg.