Ytelsespensjon i privat sektor er snart historie

Nå skal tjenestepensjonene tilpasses pensjonsreformen som trådte i kraft fra 01.01.2011. Banklovkommisjonen la 28.06.2012 fram forslag til nytt lovverk om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Det nye lovverket vil gjelde fra 01.01.2014. Det medfører at alle bedrifter som fortsatt har ytelsesbasert pensjon for sine ansatte må endre disse i løpet av 2013.

Alle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger må omdannes med virkning fra 2014.  Det betyr at alle bedrifter må gå gjennom og foreta endringer i sine pensjonsordninger i 2013.  Det gjelder også de bedrifter som har lukket ytelsespensjon for en gruppe ansatte. Årsakene til at nytt lovverk kommer nå er de kapitalkrav som EU/EØS  stiller  til finansinstitusjonene når det gjelder soliditet (Solvens II).

Med de nye reglene fordeles den finansielle risikoen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsleverandør. De nye ordningene vil bli omtalt som forsikringsbaserte pensjonsordninger og erstatter det som heter ytelsesbaserte pensjon i dag.

På bakgrunn av nytt regelverk, og om bedriften også har AFP, vil det for ansatte og tillitsvalgte bli en stor utfordring å få utformet og  tilpasset  dagens pensjonsavtale til nytt regelverk.

Kanskje greit å være føre var?