Arv og generasjonsskifte: Planlegg mens du kan!

Arv og generasjonsskifte har mange implikasjoner, ikke minst økonomiske. Både arveavgift, gevinstbeskatning og dokumentavgift kan bli høyere enn den må. Det kan være en del å spare dersom man er tidlig ute, og planlegger mens man kan.

Arveavgift, dokumentavgift og gevinstbeskatning
Et generasjonsskifte kan ha en rekke skatte- og avgiftsmessige implikasjoner. Det første man tenker på er kanskje arveavgiften, men også gevinstbeskatning og dokumentavgift vil kunne påløpe dersom  generasjonsskiftet ikke er tilrettelagt på forhånd.

I henhold til arveloven  fordeles alle aktiva likt på alle barna. Det betyr at hvis intet annet er bestemt i testament, vil for eksempel søsknene Kari og Ola arve en halvpart hver av foreldrenes bolig. Er det Kari som skal overta boligen, må hun kjøpe Olas halvpart og betale 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen, og Ola kan få gevinstskatt på 28 % hvis salgssummen er større enn det som ble oppgitt som arveavgiftsgrunnlag for hans andel av huset.

Aksjer
I forhold til arveavgiften kan det være mye å spare på planlegging. For eksempel kan det påløpe vesentlig mer arveavgift om en forretningseiendom arves direkte, i stedet for at denne arves i form av aksjer i et selskap som eier eiendommen.

Ved arv av ikke børsnoterte aksjer er det selskapets skattemessige formuesverdi, per 1.1. det år aksjene arves, som er utgangspunktet for beregning av arveavgift. Dermed kan også tidspunktet for overføringen til neste generasjon ha vesentlig betydning for størrelsen på arveavgiften, for eksempel om overføringen skjer rett før eller etter årsskiftet.

Arveavgiftssatser og fribeløp
Satsene gjelder samlet for alle gaver fra hver av foreldrene til hvert barn eller andre arvinger. Imidlertid kan man hvert år dele ut gaver på inntil en halv gang folketrygdens grunnbeløp (G) uten at dette regnes som oppgavepliktig gave. (per i dag 39 608 kroner. OBS: Gir man mer, for eksempel kr 40 000, er hele beløpet oppgavepliktig).

Har man mange barn, svigerbarn og barnebarn og begynner tidlig, er det følgelig mulig å overføre betydelige verdier til de neste generasjonene uten arveavgift. 

Gjeldende arveavgiftssatser De første
kr 470 000
De neste
kr 330 000
Overskytende
Oppgavepliktig arv og gave til
Barn og fosterbarn 0 % 6 % 10 %
Andre, nærmere definert i arveavgiftslovens § 2 0 % 8 % 15 %

 

Planlegg i god tid
Avveining mellom sparte skatter og avgifter, mottakers egnethet, rettferdig fordeling mellom arvinger og givers egne behov er alle forhold som må veies opp mot hverandre i forbindelse med planlegging av et arveoppgjør eller et generasjonsskifte. Det viktigste er at øvelsen gjøres, og gjerne flere år før selve gjennomføringen. Denne igjen kan så skje trinnvis over år.

En god plan er spesielt viktig dersom en familiebedrift eller andre aktiva skal overføres til en bestemt arving. Er arven stor, er det uansett ofte enklere at noen hovedprinsipper er bestemt av foreldrene, enn at hele skiftet og fordelingsproblematikken overlates til barna.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.