Permittering eller konkurs – hvordan påvirkes pensjonen?

Mange bedrifter permitterer ansatte deler av året og ca 5.000 bedrifter går konkurs hvert år. Hva skjer med ansattes pensjon ved permiteringer eller hvis bedriften går konkurs?

I 2011 gikk 5 440 bedrifter konkurs eller ble tvangsavviklet mens hittil i 2012 (pr 30.11) er antallet 4 450. Det berører da svært mange arbeidstakere i disse bedriftene, og mange bedrifter har også tradisjonelt perioder av året hvor de må permittere deler av arbeidsstokken.

Arbeidstaker som permitteres for et fastsatt tidsrom, og som det forventes at vil gjenoppta arbeidet etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden. Bedriften kan likevel fravike denne bestemmelsen ved inngåelse av pensjonsavtalen slik at medlemsskapet opphører  fra permisjonstidspunktet.

Ved avvikling av pensjonsordningen (f.eks konkurs), skal pensjonskapitalen knyttet til ordningen fordeles mellom medlemmene på grunnlag av opptjent pensjonskapital på opphørstidspunktet.  Det betyr at de innskudd som bedriften har innbetalt for medlemmet og den avkastning  som er oppnådd tilføres det enkelte medlem.  Har bedriften et innskuddsfond blir det også fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av innskudd foretatt opphørsåret.  Det blir da utstedet et pensjonskapitalbevis som tidligst vil komme til utbetaling fra fylte 62 år hvis man ønsker dette.