Nå må du ta større ansvar for egen sparing

Gjennom media har de fleste har fått med seg at pensjon er i vinden. Reform og endring reduserer fremtidige pensjonsutbetalinger. Hvordan skal den enkelte forholde seg til dette?

Den siste pensjonsreformen var et faktum i januar 2011. Folketrygdens ordninger måtte endres av tre hovedårsaker:

  1. Forpliktelsene frem i tid ble for store. I 1967 var det 3,9 yrkesaktive per pensjonist, i 2050 er det samme tallet estimert til 1,6.
  2. Urettferdig system: Personer med en del år i arbeidslivet opplevde å få det samme som minstepensjonister.
  3. Rotete system: Det etablerte regelverket fremsto som rotete. Dette som et resultat av en rekke mindre, små reformer innenfor eksisterende regelverk.

Ny pensjonsreform, gjeldende fra januar 2011, kan i kortversjon beskrives slik:

  1. Gjelder for alle født i eller etter 1954 (gradert overgang fra gammel til ny ordning)
  2. All inntekt inntil 7,1 G teller i beregning av folketrygd (G = 82 122 kr, 7,1G = 583 066 kr)
  3. 18,1% av inntekten settes av til pensjon (folketrygd)

I tillegg er det utarbeidet lovforslag som omhandler tjenestepensjonen (fra arbeidsgiver). Disse endringene diskuteres fremdeles. Konklusjonen går i retning av endring av dagens ordning hvor mange har ytelsespensjon fra sin arbeidsgiver. Dette vil frita arbeidsgiver for dyre forpliktelser ved at garantiforpliktelser overfor ansatte kan avskaffes – nå med loven i hånd. Dette betyr at den enkelte blir ytterligere ansvarliggjort for egen pensjon.

Egen pensjonssparing blir viktig
Den tredje pilaren i pensjonsopptjeningen (1: folketrygd 2: tjenestepensjon) er egen sparing. Ved å estimere fremtidig pensjon synliggjøres viktigheten av å planlegge pensjonssparing tidlig:

Hvis du er 40 år og tjener 400 000 kr pr år, arbeider i privat næringsliv, har tjenestepensjon hos arbeidsgiver som gir 2% årlig opptjening, har ikke AFP. Du ønsker å gå av med pensjon ved fylte 67 år.

Estimert fremtidig pensjon gir en utbetaling på ca 53,1% av dagens inntekt. Folketrygden vil dekke ca 45,5% av dagens inntekt, tjenestepensjon 7,6% og egen sparing bør bidra med ca 12,9% av dagens inntekt. Først da vil denne personen nå en pensjon tilsvarende 66% av dagens inntekt. Den ønskede ytelsen er selvsagt individuell, men jevnt over synes det som om dagens pensjonister har større krav til alderdommen enn tidligere generasjoner – noe som betinger gode pensjoner.  Altså er egen sparing en meget viktig del av fremtidig pensjon.

Les også: Pensjon er ikke vanskelig

Utfordringen knyttet til pensjonstemaet er at de færreste har gjort disse beregningene. Derfor tror mange at de kommer godt ut av pensjonsregnestykket: ”Får vel 66% jeg som alle andre!”.

Dette kan bli en stor utfordring for mange. Egen pensjonssparing må ikke ses på som en alternativ pengebruk for de som har mye midler, men som en langsiktig løsning på et problem som vedrører de fleste av oss.

Dersom du har ambisjoner om å opprettholde en god inntekt inn i alderdommen bør du kontakte din rådgiver i dag – du kan bestille et møte med en rådgiver på smn.no.

Relevante lenker for hjelp til planlegging av din pensjon