Pensjonsordningene blir dårligere – du i privat sektor rammes

Over 300.000 arbeidstakere i privat sektor rammes når dagens ytelsesbaserte pensjon skal avvikles til fordel for mer sammensatte innskuddsbaserte pensjonsordninger.

Banklovkommisjonen ved leder jussprofessor Erling Selvig overrakte mandag 07.01.2013 finansminister Sigbjørn Johnsen utredning NOU 2013:3 som omhandler hvordan private tjenestepensjonsordninger skal tilpasses den nye pensjonsreformen som trådte i kraft 01.01.2011.

Banklovkommisjonen foreslår at ytelsespensjon i privat sektor avvikles i løpet av en 3-årsperiode.

Denne utredningen inneholder utkast til regler for fleksibel overgang for eksisterende pensjonsordninger til det nye pensjonsproduktet Banklovkommisjonen foreslo sommeren 2012.   Her ble det foreslått nye og høyere maksimale innskuddssatser for innskuddspensjon, i tråd med ny tjenestepensjonslov.

Utkastet berører mange parter og har stor økonomisk betydning, og sendes på høring med tre måneders frist, iflg. finansminister Sigbjørn Johnsen.  Intensjonen er at lovforslaget skal behandles av Stortinget i høstsesjonen 2013.  Leder i FNO, Idar Kreutzer håper derimot at det behandles allerede i vårsesjonen 2013, slik at nytt regelverk kan være på plass allerede fra 01.01.2014.

Alle som jobber i private bedrifter, må uansett heretter ta et større ansvar for egen pensjon.

Samtidig vernes tidligere opparbeidede rettigheter.  Bare de som er født i 1962 eller tidligere, kan fortsette med dagens ytelsesbaserte tjenestepensjon i en lukket ordning, men likevel bare hvis arbeidsgiver ønsker dette.

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig, forklarer hvorfor kommisjonen har laget forslag til overgangsregler:

– Ingen kan nekte en bedrift å gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon for de ansatte. Slike overganger skjer for å spare kostnader. Vi prøver nå fra myndighetenes side å styre en omlegging, ved å tilby et fleksibelt system. Alle er enige om at vi uansett ville fått en markedsstyrt omlegging, rett og slett fordi kostnadene for bedriftene er for store, de er stigende og de er variable, sa Selvig da han leverte forslagene.