Jeg har gode pensjonsordninger på jobben…

Denne uttalelsen er en klassiker når jeg snakker pensjon med folk. De fleste oppgir at de har gode ordninger på pensjon gjennom jobben, men de vet ikke hvilken ordning de faktisk har. Hvordan kan man da vite at pensjonsordningen er god?

Sjekk hva du faktisk har

I offentlig sektor er pensjonsordningene såre enkel. Som ansatt har du 66% pensjon av lønn, også om du skulle være så uheldig å bli ufør. I privatsektor er det mer komplisert.

Folketrygden danner grunnlaget for all pensjon, både i offentlig og privat sektor. Deretter kommer tjenestepensjonen i tillegg, og egen sparing til pensjon. Dersom tjenestepensjonen er lav, må du spe på ytterligere med privat sparing.

Bruk gjerne en pensjonskalkulator for å estimere et omtrentlig nivå på din pensjon.

Ta kontakt med HR-avdelingen eller personalavdelingen på jobben for å sjekke hvor mye du har i tjenestepensjon. Alle bedrifter har siden 2006 vært lovpålagt å ha en pensjonsordning for deg.

Pensjonsvinner eller pensjonstaper?

Bedriften kan velge innskuddsordning eller ytelsesordning. I de senere år har det blitt mest vanlig med innskuddsordning.

Innskuddsordning overlater mer av ansvaret for pensjonsopptjeningen på den ansatte. Nettopp av den grunn bør man definitivt sjekke opp hva man har. Minstekravet er at bedriften skal betale innskudd tilsvarende 2% av lønn mellom 1 og 12 G. 1 G (grunnbeløp) er ca. 85.000 i dag.

De fleste bedrifter har valgt minimumsløsning på 2 %.

Med den beste ordningen i privat sektor vil bedriften betale inn 5% av lønn mellom 1 og 6 G. For lønn mellom 6 og 12 G er maksimal innskuddsinnsats 8%. Banklovkommisjonen har kommet med forslag om å øke den beste løsningen, men det er ikke foreslått å gjøre noe med minimumsløsningen.

Dette bidrar til å øke gapet mellom pensjonsvinnere og pensjonstapere.

Forskjellen på en god og dårlig pensjonsordning kan fort beløpe seg på flere titalls tusen i året. Tjener du godt er det lett å tro at man er en vinner, men gapet mellom faktisk inntekt i dag og fremtidig pensjon være så stort at man fort blir en pensjonstaper om man ikke er bevisst.

Selvstendig næringsdrivende? Da må du fikse biffen selv.

Alle arbeidsgivere er pliktige til å ordne pensjonsordninger til sine ansatte. Selvstendige næringsdrivende er selv ansvarlig for å ordne pensjonsordning til seg selv. Hvis pensjonsordning ikke er på plass, er det kun Folketrygdens ytelser på pensjon som vil bli gjeldene.

Selvstendige næringsdrivende og frilansere har derimot gode incentiver for å sette av midler til egen pensjon.

Denne gruppen kan spare inntil 4% av personinntekt mellom 1 og 12G med skattefradrag. Avkastningen på denne pensjonsparingen er skattefri. Det er heller ingen formueskatt på oppspart beløp. Ordningen er dog mest lønnsom med de med høy inntekt.

Har du lav inntekt bør du vurderer om lønnen i stedet skal være med i Folketrygdens opptjeningsgrunnlag.

Ny jobb – nye muligheter

Attraktive arbeidsgivere i dag fokuserer på at deres pensjonsordninger skal være de beste. Mange yngre og godt utdannede arbeidstakere er mer bevisst på godtgjørelser. Disse vil ikke slå seg til ro med å høre at ordningene er ”god”. Disse ønsker å høre at bedriften de vurderer å jobbe for har den beste ordningen for de på tjenestepensjon.

Hva er egentlig disse ”gode ordningene” man får høre om på jobbintervju?

Mange slår seg til ro med lovnaden om “gode ordninger” og fokuserer utelukkende på lønnen. Skifter man jobb ligger det muligheter i økt lønn. Men det er også en mulighet for å skaffe seg en god lønn som pensjonist.

Det er også viktig å se på de kollektive forsikringsordningene i bedriften. Dette gjelder blant annet livsforsikring, uføreforsikring, forsikring mot kritisk sykdom og behandlingsforsikring. Bedriftshytter, rabattordninger og andre godtgjørelser er vel og bra, men til syvende og sist er det liv og helse som betyr mest.

God tjenestepensjon er det største frynsegode man kan ha, og den kan ha en årlig verdi på godt over 100.000 kroner.

Dersom ny arbeidsgiver ikke greier å levere en pensjonsordning av det beste slaget, bør man få kompensert tapet i form av høyere lønn slik at man sper på den private pensjonsparingen i større grad.

Spar smart til pensjon

I tillegg til å sjekke at den obligatoriske Tjenestepensjonen gjennom arbeidsgiver er god, bør du spare fast til egen pensjon. Dersom det er lenge til du går av med pensjon, bør du vurdere å la all sparing skje i aksjefond da aksjemarkedet over tid gir 3-5% mer i avkastning enn bank. Dersom du har kortere tid til pensjonsalder kan du vurderer en kombinasjon av sparing i bank og i aksjemarked, eller ha all sparing i bank.

Nesten alle jeg møter er enig om at egen sparing til pensjon er viktig.

Mange er virkelig flink til å definere sparemålene sine. Men veldig mange sitter på gjerdet uten å omsette tankene om pensjonsparing over i handling. Nå er rentene lave og norsk økonomi går godt. Aldri har muligheten for sparing vært bedre enn nå.

Snakk med en rådgiver

Vi kan å planlegge økonomi, og vi kan pensjon – dette er vi gode på. Snakk med oss, så finner vi en plan som passer for deg og din livssituasjon både i dag og i fremtiden.

Avslutningsvis kan det være greit å henge på en omskrevet formulering fra Shakespears Hamlet;

To save or not to save – that’s the question!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.