Færre blir uføre – men NAV er likevel bekymret over utviklingen

Færre blir uføre sammenligner vi første halvår 2013 med samme periode 2012. Men NAV er likevel bekymret over utviklingen. Hvorfor? Og er det riktig at uførhet går i arv?

I utgangspunktet skulle man tro at all reduksjon av antall personer som havner utenfor arbeidslivet som uføre er positivt. Pr. 30.06.2013 var det registrert 307 100 uførepensjonister i Norge. Dette utgjør 9,6 % av samlet arbeidsstokk mot 9,4 % for samme periode i fjor. Samlet arbeidsstokk er alle personer i Norge mellom 18 og 67 år.

Årsaken til nedgangen er at flere går av med alderspensjon, gjerne som et resultat av den nye pensjonsreformen hvor du kan gå av med alderspensjon fra 62 år. Det har medført at flere blir alderspensjonister istedenfor uførepensjonister fra 62 år. Men det som er bekymringsfullt er at andelen unge uføre øker. Det er nå 10.200 uføre i alderen 18-29 år og det tilsvarer 1,3 % av befolkningen i samme aldersgruppe. Her har andelen økt fra 2012.

En norsk studie foretatt av tre professorer ved Norges Handelshøyskole og som nylig er offentliggjort, viser at sjansen for å bli ufør før 40 år er 3 % for gutter og 5 % for jenter. Barn med uføretrygdet far eller mor har for gutter hele 29 % og jenter 31 % sjanse for å bli uføre.  Dette er dramatiske tall .

NAV forventer en økning av antall uføre fra 308.000 i 2013 til 315.000 i 2014. Årsaken er at mange nærmer seg maksimumstid for å motta arbeidsavklaringspenger (4 år) og av disse er det et betydelig antall som tilfredsstiller vilkårene for uførepensjon.