Pensjon er dessverre ikke et tema i årets valgkamp

Det blir omfattende endringer av tjenestepensjonen de neste fire årene. Et allerede komplisert pensjonsregelverk for bedriftene vil bli endret i løpet av de neste årene. Men pensjon er ikke en stor sak i årets valgkamp. Finans Norge har gjort en oppsummering hva de ulike partiene ønsker gjort med pensjon og trygd i kommende stortingsperiode.

Den kommende regjeringen vil uavhengig av sammensetning de neste fire årene få ansvaret for gjennomføringen av store endringer i pensjonslovverket.

 • Tjenestepensjonen i privat sektor skal tilpasses ny folketrygd. Det er forventet at det skjer med virkning fra 2015 med overgangsordninger for årene fremover.
 • Tjenestepensjonen i offentlig sektor må også tilpasses folketrygden. Det er ventet at det blir tatt opp i tariffoppgjøret i 2014.
 • Innføring av ny uførepensjon ventes å skje fra 2015.

LO har allerede varslet at tariffoppgjøret i 2014 blir et pensjonsoppgjør. De fleste politiske partiene har også programfestet at de vil jobbe for å endre særaldersgrensene, og øke aldersgrensen for arbeidstagere.

Finans Norge har gått gjennom partienes program og sett på hva de forskjellige partiene vil gjøre med utvalgte temaer. Her gjengir jeg noe av hva som ønskes gjort med pensjon og trygd i kommende stortingsperiode av de tre største partiene (2013-2017).

Arbeiderpartiet vil:

 • Sikre gode offentlige ytelser for personer som ikke kan delta i arbeidslivet
 • Gjennomføre pensjonsreformen og innføre ny uføretrygd fra 2015
 • Sikre en fortsatt god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid
 • Sikre rammebetingelsene for AFP i privat sektor
 • Vurdere aldersgrenser i sammenheng med arbeidslivets utvikling og tilpasse disse til pensjonsreformarbeidet
 • Stimulere til at flere eldre står i arbeid også etter fylte 70 år.

AP og SV ønsker også å gi arbeidstagerne mer makt, og vil jobbe for at pensjonsavtalen skal inn i tariffavtalen på linje med lønn.

Høyre vil:

 • Føre en økonomisk politikk som trygger finansieringen av pensjonene
 • Utrede et system for fondsbasering av tilleggspensjonene
 • Gå igjennom alle aldersgrenser i lovverket for å tilpasse dem til pensjonsreformen og sikre at vi ikke støter arbeidsføre og arbeidsvillige eldre ut av arbeidslivet.
 • Høyre vil respektere inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet, men søke å bringe pensjonsvilkårene i offentlig og privat sektor nærmere hverandre
 • I samarbeid med partene i arbeidslivet heve 70-årsregelen i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven til 75 år, slik at lovene blir i samsvar med reglene for opptjening av pensjon
 • Heve det fradragsberettigede sparebeløpet i de individuelle pensjonsspareordningene (IPS) og redusere skatteprosenten ved uttak til 28 prosent
 • Jobbe for et mer enhetlig pensjonssystem i privat og offentlig sektor.

FrP vil:

 • Arbeide for en ordning hvor man også i offentlig sektor kan opptjene tjenestepensjon som tillegges folketrygden uten samordning
 • Sikre de offentlig ansatte samme mulighet til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt, slik man kan gjøre i privat sektor.

Frp har også uttalt at de som ønsker det kan ta ut oppspart pensjonsformue utover minste pensjonsnivå, i en engangsutbetaling etter fylte 67 år. ”Spenstig” har DNs pensjonspanel uttalt.

Jeg har sagt det før, vi går en svært spennende vår i møte. Godt valg! :-)