Nytt tjenestepensjonprodukt

Nytt tjenestepensjonsprodukt – klart fra 1. januar 2014?

I januar presenterte Banklovkommisjonen sitt forslag til nye tjenestepensjoner. Forslaget ble sendt på høring og nå 4. oktober fremmet Finansdepartementet et lovforslag med flere vesentlige endringer som har overrasket og forbauset. Hva skjer?

Finans Norge ønsket velkommen et nytt produkt som Banklovkommmisjonen skisserte i NOU 2013-3 og i hovedtrekk skulle erstatte YTP i løpet av en treårsperiode med overgangsregler. Høy gjennomsnittlig garantert rente på YTP (snitt ca 3,7 % på eksisterende avtaler og fripoliser) har gjort det vanskelig for Livforsikringsselskapene å oppnå avkastning tilsvarende garantirenta og nye krav om økte avsetninger på grunn av at vi lever lenger og de fleste YTP-avtaler er livsvarige.

NHO ønsket det samme forslaget velkommen slik at bedriftene skulle få økt fleksibilitet i valg av ordning og med ”loven i hånd” kunne avvikle YTP i løpet av en treårsperiode. Bedrifter med YTP har hatt uforutsigbare kostnader på grunn av både reformer i folketrygden, lavt rentenivå og lengre levealder som har krevd økt innbetaling. NHO mener at det gamle YTP-systemet bør avvikles snarest og overtas av et nytt tjenestepensjonsprodukt med høyere maksimale innskuddssatser.

Men hva skjedde?
Fredag 4. oktober fremmet Finansdepartementet i statsråd et lovforslag om ny tjenestepensjon med flere vesentlige endringer/nyheter fra Banklovkommisjonens utredning NOU2013.3. Departementet åpner for at loven kan tre i kraft allerede fra 1. januar 2014 og det med nyheter som tidligere ikke er kommunisert. Hva inneholder det nye lovforslaget?

  • De nye innskuddssatsene for sparing blir inntil 7 % fra 0 – 12G, med tilleggssparing på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1G – 12G
  • Innskuddspensjonsavtaler med maks innskudd på 5 + 8 % må endres til maks sparing 7 % av lønn inntil 7,1G, nå kan også sparing gjelde fra 0G mot fra 1G som har vært regelen tidligere. Her kan da tilleggssparing gjøres for lønn mellom 7,1 -12G på inntil 18,1 %
  • Når det gjelder obligatorisk tjenestepensjon (OTP) så kan bedriftene velge om de vil starte sparingen fra første lønnskrone (0G). Det gjelder alle innskuddspensjonsavtaler.
  • Administrasjons- og forvaltningskostnader skal dekkes innenfor maksimum innskuddssatser hvis bedriften har valgt dette. Så ved en maksimumsordning skal nå den ansatte mot tidligere bedriften dekke kostnadene.
  • Høyere premie for kvinner enn for menn (ca 17 %)
  • Dødelighetsarv. Det betyr at sparekapital ikke arves av ansattes etterlatte, men av forsikringsfelleskapet (likt YTP)
  • Ingen overgangsregler YTP – Nytt tjenestepensjsonsprodukt. Det mest overraskende og skuffende i flg. Finans Norge og NHO. Pga svært sprikende tilbakemeldinger fra høringsinstansene har Finansdepartementet ikke funnet det formålstjenlig å fremme forslag om svært omdiskuterte og kompliserte overgangsregler. Det betyr at YTP fortsetter som vanlig, og at bedriftene som før kan velge omdanning til innskuddspensjon eller det nye tjenestepensjonsproduktet. Men ansatte med mindre enn 15 år igjen til opptjeningsalder anbefales skjermet for omdanning. Ved omdanning må bedriftene innbetale kostnader til administrasjonsreserven i sin helhet. Dette gjelder også ved utmelding (utsteding av fripoliser)

Dette var hovedtrekkene i ”det forenklede forslaget” fra Finansdepartementet. Forslaget er forventet å bli vedtatt av Stortinget uten endringer sannsynligvis før jul og med virkning fra 1. januar 2014. Enda bra den er forenklet ;)