Fersk markedskommentar: Europa i krise

Gode utsikter for den amerikanske og britiske økonomien gjør at tidspunktet for første renteheving fra de to sentralbankene rykker nærmere. Samtidig er utsiktene i Euroområdet meget svake.

Veksten er svak, prisveksten nærmer seg null, og kredittveksten er negativ. Sanksjoner mot Russland og opptrapping av konflikten i Ukraina vil øke usikkerheten og kan dytte Europa inn i en ny nedgangsperiode med fallende priser. Svak vekst har gjort det vanskelig for landene i krise å redusere gjeld og budsjettunderskudd.

Regjeringskrisen i Frankrike viser hvor stor motstand der er mot å gjennomføre strukturelle reformer. Frankrike og Italia ønsker lenger tid på å kutte i budsjettene. Det er lite trolig at Tyskland vil gå med på flere utsettelser, og dermed står sentralbanken igjen som siste skanse for å unngå at Europa glir inn i deflasjon. Illustrerende nok er det USA og England, som ved å svekke sin egen valuta kraftig, har kommet raskest tilbake til vekst. Europa har til nå ikke kunne ta det virkemiddelet i bruk.

Sentralbanken presses til pengetrykking

Markedet har allerede priset inn at det kommer en form for pengetrykking, noe som har svekket euroen og bidratt til rekordlave renter i euroområdet. Jo svakere veksten blir, dess mindre blir handlingsrommet for politikerne, og jo sterkere press blir det på sentralbanken for å trykke penger. Inflasjonsforventningene i euroområdet, målt ved en 5 års fastrente med start om 5 år, har falt kraftig det siste året, og er et svært bekymringsfullt tegn. Vi venter at sentralbanken allerede på rentemøte denne uken vil måtte gi klare signaler om at de skal begynne å trykke penger i Europa.

Norges Bank har rentemøte 18. september

Med svak vekst i Europa, og aktiv svekkelse av euroen, vil det kunne gi en sterkere NOK mot EUR. Frykten for sterkere krone var nok viktigste grunn til at Norges Bank senket rentebanen med nesten 0,5%-poeng på forrige rentemøte. Veksten i norsk økonomi vil dempes neste år når oljeinvesteringene blir lavere. Vi tror Norges Bank vil kunne nedjustere rentebanen litt som følge av fallet i renter ute, og lavere inflasjonsforventninger. Vi tror – som vanlig – at Norges Bank vil måtte holde renten uendret i mange år fremover.

Her kan du laste ned hele markedskommentaren (PDF)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.