Overdragelse av gårdsbruk

Nye regler ved eierskifte på gårdsbruk

Det nye regelverket vil sannsynligvis føre til at takstene på eiendommene vil øke og gaveandelen bli høyere. Det er viktigere enn noen gang at søsken er orientert og har kjennskap, slik at man unngår familiekonflikter rundt eierskifte.

Fra 1. januar 2014 ble det innført nytt regelverk i forbindelse med avvikling av arveavgiftsloven og innføring av kontinuitet ved arv- og gavedisposisjoner.

Tidligere

Fram til og med 31. desember 2013 var det sånn at ved eierskifte på gården fikk ny generasjon omsetningsverdien på gård og løsøre som sin skattemessige inngangsverdi, begrenset opp til arveavgiftsgrunnlaget (diskontinuitet).

Kontinuitetsprinsippet gjelder fra 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 ble arveavgiftsloven opphevet, og det ble innført kontinuitet ved arv/gaver. Dette betyr at neste generasjon trer inn i forrige generasjon sine skatteposisjoner. Dersom tidligere eier kjøpte gården i 1970, vil det være denne inngangsverdien, justert med senere avskrivninger mv. som vil utgjøre nåværende balanseverdi, og som ved overdragelse blir inngangsverdi for arving/gavemottaker. Buskap vil overtas til bokførte verdier, og ikke markedsverdi.

I praksis betyr dette at arving/gavemottaker vil hefte for både skatt som skyldes verdistigning i tidligere eiers eiertid og egen eiertid.

Kontinuitetsprinsippet vil i de fleste tilfeller medføre redusert avskrivningsgrunnlag, lavere skjermingsgrunnlag og at arving/gavemottaker ved en eventuell senere realisasjon har en lavere inngangsverdi.

Kontinuitetsprinsippet gjelder både ved arv- og gavetransaksjoner, herunder gavesalg.

Gjelder det næringsvirksomhet kan selger/giver velge å følge reglene om kontinuitet, dvs. at kjøper/gavemottaker overtar selger/givers balanse. Ved et forholdsvis høyt vederlag slipper da selger/giver realisasjonsbeskatning, mens kjøper/gavemottaker får en lavere inngangsverdi enn hva vederlaget tilsier og i tillegg overtar virksomhetens skatteposisjoner.

Bortfall av arveavgiften resulterer i mindre byråkrati og sparte penger på arveavgift, men det vil for mange enkeltpersonforetak gi en betydelig skatteøkning ved et generasjonsskifte. Den generelle oppfatningen er at skatteøkningen utgjør betydelig mer enn innspart arveavgift. Dette gjelder ikke bare landbruket, men vil ramme alle enkeltpersonforetak hvor det foretas gaveoverføring ved eierskifte. Bøndene vil nok rammes hardest da de normalt har betydelige aktiva i næringsvirksomheten, samt at det ofte er knytta store gaveoverføringer til et eierskifte. De siste årene har de fleste eierskiftene heller ikke gitt arveavgift.

Unntak

For å dempe noen av de uheldige effektene som kontinuitetsprinsippet gir, er det innført unntak. Det gjelder alminnelig gårds- og skogbruk som kan skrives opp til 75 %. Gjelder 10-årsregelen for overdragelsen følger våningshuset regelverket om 75 % oppskrivning. Er eiertiden for kort, men botiden tilstrekkelig, følger våningshuset regelverket for bolig og fritidseiendom og det kan foretas oppskrivning til 100 % av omsetningsverdi.

Salg av alminnelig gårds- og skogbruk kan ifølge skatteloven § 9-13 selges fritatt for beskatning forutsatt:

  • at eier har eid eiendommen i minst 10 år når salget finner sted eller avtales,
  • at salget skjer til arveberettiget slektning av selger eller selgers ektefelle,
  • at vederlaget ikke overstiger tre fjerdedeler (75 %) av antatt salgsverdi.
Søk profesjonell hjelp

Dette er en liten innføring i noen av de viktigste endringene. Det er mange regler og lover som må følges ved overdragelse av landbrukseiendom. Det kan være lurt å søke hjelp hos en profesjonell regnskapsfører eller rådgiver.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.