Råd for samboere

Som samboer har du ingen egen lov som beskytter dine rettigheter. Det viktigste du kan gjøre for å sikre din økonomi er derfor å sette opp en samboeravtale. Vi møter daglig samboere som ikke kjenner sine rettigheter, og her er noen av de fellene du bør unngå.

Bruk noen minutter på å sette dere inn i hvordan dere kan trygge hverandre og unngå fremtidige konflikter.

Samboere eier bare det de har kjøpt sammen i fellesskap, og alt annet eier de alene. Enkelt fortalt må samboere ved et brudd derfor dokumentere hva som tilhører den enkelte av det som er anskaffet under samboerperioden. Er du gift vil de verdiene som opparbeides under ekteskapet som hovedregel være felles. Du må altså dokumentere hva du hadde før ekteskapet, og hvorfor noe eventuelt skal være bare ditt. Dette gjør gifte gjennom en ektepakt.

Her er en oversikt over viktige hovedregler for forskjeller mellom ektefeller og samboere:

samboere

Hva er en samboer, og hvordan får du rettigheter?

Det er ingen ensartet definisjon på hva samboere er. Etter Folketrygdloven defineres et par som samboere dersom man bor sammen og dere har/har hatt felles barn eller tidligere har vært gift med hverandre, eller har bodd sammen i to år eller mer. Meld fra til Folkeregisteret slik at dere er oppført med samme adresse. Det er særregler i arveloven for samboere som har, har hatt eller venter felles barn, og utvidede muligheter for arv ved testament for samboere som har bodd sammen i minst fem år. Felles adresse gjør det enklere å dokumentere.

Mitt, ditt og vårt

Som samboere har dere hver deres økonomi, og normalt også enkelte gjenstander dere eier sammen. Det finnes altså to eneeier og ofte også et sameie.

Eneeie: Alt du eier før samboerforholdet er ditt. Det samme gjelder alt du skaffer i samboerforholdet og det du får i arv og gave

Sameie: Det dere har kjøpt sammen hvor begge har bidratt økonomisk, alle felles gaver dere har fått og det som er avtalt at skal eies sammen. I tillegg kan i enkelte tilfeller økonomien være så sammenfiltret at man kan få andel av noe man ikke selv har kjøpt direkte. Uten en samboeravtale kan dette by på konflikter.

Hverdagsrettferdighet?

Har dere ikke en samboeravtale kan det lett være en av partene som har betalt for bolig, kapitalvarer som bil og andre håndfaste verdier og en annen som har stått for mer av løpende utgifter til for eksempel ferier og klær. Dette kan bli en utfordring ved et samlivsbrudd ut fra at hovedregel er at hver eier det de selv har kjøpt. Verdien av hverdagskjøp og ferier er lite ved et brudd, men det kan være grovt urettferdig at den som har holdt dere med ferieopplevelser ikke får noe, mens den som har kjøpt bilen beholder den alene.

Men alt ordner seg vel hvis vi gifter oss i fremtiden en gang?

En vanlig feil er at man ikke trenger samboeravtale lenger dersom man gifter seg etter lengre tids samboerskap. Utfordringen er at regelen om felleseie i ekteskap ikke inntrer før ved ekteskapet. Alt dere har bygget opp av verdier under samboerskapet følger derfor reglene for samboerskap. Det hender også at livet tar en vending før ekteskap eller avtaler er på plass.

Kan samboere kreve andel av felles bolig?

For selveierleilighet eller enebolig vil den som står som eier som regel antas å være eier alene. Det er ingen automatikk i at det å stå som medlåntaker gir eierskap i boligen. Den som står som eier kan også alene disponere boligen gjennom å ta opp gjeld på den uten samtykke fra samboer. Vi anbefaler alltid at eierskap følger fordeling av gjeldsansvar. Bare da er du sikret medbestemmelse over boligen du er med på å betale lånet på.

Hvis du skal kjøpe deg inn i samboers bolig

Vi anbefaler å ha medeierskap i felles bolig dersom økonomien tillater det. Slikt medeierskap sikrer medbestemmelse over boligen, og du er med på en verdiutvikling som historisk sett har vært god på bolig. Gjennom avdrag er du også med på å bygge opp sparekapital.

Det første spørsmålet er hvilke verdi som skal legges til grunn, og om megleromkostninger ved salg skal fratrekkes fra verdien, eller eventuelt skjevdeles ved et senere salg. Dernest må man beregne hvilke gjeld man overtar ansvaret for og hvilke egenkapital man skal stille med. Her kan man kjøpe andeler av boligen gjennom bruk av egenkapital eller ved å betjene mer av gjelden. Det er mange måter å vurdere hva som er rettferdig. Husk at det finnes mange bidrag til husholdningen utover det rent økonomiske. Kanskje tar den ene parten mer ansvar for andre oppgaver, og gjør det mulig for den andre parten å ha høyere inntekt?

Samboeravtaler er ikke matematikk eller økonomi, men en totalvurdering dere må bli enig om hvor dere må ta flere hensyn. Her er noen eksempler på løsninger kundene våre velger:

  • Per eier en bolig verdt 3 millioner og har 2 millioner i lån. Det er flere løsninger når Lise eventuelt vil kjøpe seg inn i boligen.
  • Lise kjøper halve boligen med eget lån og egenkapital som i sum er på 1,5 millioner. Hun betjener dette, og Per betjener restgjelden på 500.000.
  • Lise betaler ned med sin egenkapital på Per sin gjeld, og kjøper en forholdsmessig andel av boligen.
  • Lise betjener halve gjelden på boligen og de skriver en avtale om at hun gradvis kjøper seg inn i boligen i takt med nedbetalingen av lånet og en andel av verdiutvikling av bolig. Betjener hun halve lånet utgjør dette 1/3 av boligverdien når gjelden er helt nedbetalt. Før gjelden er nedbetalt vil andelen være forholdsmessig mindre.
  • Per og Lise blir enig om en annen fordeling som innebærer at hun bygger opp rettigheter til boligen over tid basert på en totalvurdering av økonomisk og andre bidrag
    Uansett må dere gjennom avtale sikre hva som skjer dersom gjelden misligholdes, hvem som skal beholde bolig ved samlivsbrudd og hvordan dere skal kunne kjøpe hverandre ut av boligen. Husk at slike avtaler om å kjøpe hverandre ut forutsetter at den gjenboende parten får finansiering til dette.
Koster det ikke mye penger å kjøpe seg inn i boligen?

Det koster dokumentavgift til Staten når man skal endre på eierforholdet til en selveierbolig. Det er unntak for gifte, men ikke noe slikt generelt unntak for samboere. Vi mener at dette er en liten pris å betale for tryggheten ved å eie bolig sammen, men hvis man skal avvike fra å eie sammen er det mulig å sikre noen av sine rettigheter gjennom å tinglyse. Har du betalt inn penger for å kjøpe deg inn i en bolig kan det å skrive en avtale og å tinglyse pant i eiendommen sikre deg din andel av penger tilbake dersom boligen selges. Du kan også tinglyse at eiendommen ikke kan selges uten ditt samtykke.

Gjeldsrenter og andre fradrag

Som ektefeller vil fradrag for gjeldsrenter kunne flyttes fritt. For samboere må man ha en skriftlig avtale, og en spesifikk grunn for å kunne endre denne. Det er viktig at dere tenker over at dere må få utnyttet rentefradrag, og ikke minst at fordeling av fradrag blir rettferdig og hensyntas ved beregning av hvem som skal betale hva. Fradraget er 27% av rentene, og hele fradraget blir i utgangspunktet rapportert på den som står som hovedlåntaker. Vi anbefaler at man ser på dette sammen med fordeling av eventuelle andre felles fradrag som barnepassutgifter og barnetrygd.

Hva med arv?

Har dere eller venter dere felles barn vil gjenlevende samboer ha arverett foran arv til barna, og mulighet til uskiftet bo dersom særkullsbarn samtykker i dette, men uskiftet bo for samboere begrenser seg til bolig med innbo, hytte og bil. Etter minst 5 års samboerskap kan det også avtales en tilsvarende arverett til samboer gjennom testamente, men denne er ikke automatisk.

Konsekvensen blir dermed at om en av samboerne faller fra, og de ikke hadde felles barn eller skrevet testament, vil arven fordeles i henhold til arveloven. Det betyr at livsarvinger, dvs barn og barnebarn (kun barnebarn hvis foreldre er døde), eller eventuelt andre arvinger etter loven, arve alt.

Retten til arv kan fratas samboer med felles barn ved testament som han eller hun har fått kunnskap om før dødsfallet.

Pensjon og pensjonsrettigheter

Som samboere er det et spesielt forhold dere bør tenke over hvis dere får barn sammen. Hvis en av partene går ned i redusert stilling eller tar ulønnet permisjon i forbindelse med omsorgsoppgaver så medfører dette lavere pensjonsopptjening. Dette er en regning som det kan være viktig å få frem på bordet og diskutere. Dere bør planlegge ekstra sparing, og drøfte om valget av redusert inntekt skal bæres av den ene parten alene, eller om dere sammen skal spare til pensjon for å ta denne kostnaden.

Gjenlevende samboer har ikke krav på gjenlevendepensjon etter folketrygden, slik som ektefelle har. Gjenlevende ektefelle får etterlattepensjon på følgende vilkår:

  • minst 5 års ekteskap, eller
  • barn i ekteskap, eller
  • omsorg for avdødes barn
Samboere

Som samboere har du rett til etterlattepensjon fra folketrygden dersom dere har, eller har hatt felles barn, eller tidligere har vært gift med hverandre.

Samboere kan trygge hverandre med individuelle livsforsikringer for å kompensere for manglende rettigheter i folketrygden. For å sikre hverandre bør dere derfor tegne en livsforsikring med samboeren som begunstiget og/eller opprette et gjensidig testament.

Her finner du et eksempel på en samboeravtale som berører noen av disse temaene.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.