Ny ytelsesbasert alderspensjon vil ikke bli vedtatt

Banklovkommisjonen har utredet om det er ønskelig og mulig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden.

Behovet for ny ytelsesbasert alderspensjon er vurdert
Banklovkommisjonen presenterte i april 2015 lovutkastet NOU 2015:5. I utredningen har Banklovkommisjonen gjort en vurdering av behovet for en ny form for ytelsesbasert alderspensjon. Det er ulike oppfatninger blant Banklovkommisjonens medlemmer om det er ønskelig å innføre et nytt ytelsesbasert alderspensjonsprodukt i privat sektor og om man vil tilrå Finansdepartementet å fremme et lovforslag for Stortinget eller ikke.

Lovutkastet
Lovutkastet i kapittel 14 etablerer en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som vil være tilpasset hovedprinsippene i folketrygdreformen på samme måte som gjeldende tjenestepensjonslov og innskuddspensjonslov. Den nye formen for ytelsesbasert alderspensjonsordning er utformet med sikte på å være et sideordnet alternativ til tjenestepensjon, innskuddspensjon og eksisterende ytelsesbasert foretakspensjon.

Uenighet i Banklovkommisjonen
“Utredningen viser at det foreligger markert uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til utforming av en del av de sentrale bestemmelsene i lovutkastet og at det ikke har lyktes å finne fram til samlende løsninger. Det foreligger videre betydelig og til dels prinsipielt begrunnet uenighet i Banklovkommisjonen når det gjelder spørsmålet om ønskeligheten av og behovet for lovregulering av et nytt ytelsesbasert alderspensjonsprodukt”, skriver Banklovkommisjonens leder Erling Selvig.

Forslaget kommer for sent
Forslaget til ny lov kommer rett og slett for sent, de fleste av bedriftene i privat næringsliv har allerede konvertert til innskuddspensjon og noen også til hybride løsninger. NHO er veldig fornøyd med Selvigs sluttkommentar, mens flere arbeidstakerorganisasjoner mener ny ytelsespensjon har livets rett.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.