Nye regler for uførepensjon i 2015

Regjeringen foreslår at de nye uførepensjonene ikke skal ha krav til tjenestetid. Det blir også helt nye regler for hvordan ytelsen skal beregnes.

Lovforslaget for de private uførepensjonene er ment å gi en uføredekning som ligger nært opp til den nye uførepensjonen i offentlig sektor, som ble endret fra 1. januar 2015.

Fra 1. juli 2006 ble det pliktig for bedriftene å etablere en pensjonsavtale (OTP) for sine ansatte. Den inneholdt kun sparing til alderspensjon og betalingsfritak ved sykdom over 12 måneder. Fortsatt vil uførepensjon være en frivillig ordning. Det vil si at det er opp til bedriftene å etablere en uføredekning for sine ansatte.

Fra oppsparing til risikoordning
I dagens uføreordninger opptjener man rettigheter basert på medlemstid. Denne beregnes ut fra tiden fra ansettelse i bedriften til den såkalte opptjeningsalderen. I likhet med alderspensjon vil sistnevnte normalt være 67 år.  For å få full opptjening i en uførepensjonsavtale måtte man bli ansatt senest ved fylte 37 år for å få full uførepensjon, eller 30/30. Ble man ansatt som 47 åring kunne man maks få 20/30.

I det nye lovforslaget gjøres uføreordningene om til risikoordninger hvor medlemmene får full uføredekning uavhengig av tjenestetid.

Det vil med andre ord ikke lenger bli krav om minst 30 års medlemstid for å få fulle pensjonsrettigheter.

Ny uførepensjon vil være en nettoordning, hvor ytelsene kommer som et selvstendig tillegg til uføretrygd fra folketrygden. Ny uføretrygd fra folketrygden utgjør en brutto ytelse på 66 prosent av gjennomsnittlig inntekt i de 3 beste av de siste 5 årene opp til et tak på 6 G (530 220 kroner).

I lovforslaget vil rammene for uføreytelser tilsvare nivået i den nye uførepensjonen i offentlig sektor:

  • 3 prosent av tidligere inntekt opp til 12 G (1 060 000 kroner).
  • Pluss et kronebeløp som tilsvarer 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (22 093 kroner), men maksimalt 6 prosent av tidligere inntekt. Slik at samlet uføreytelse i prosent ikke skal bli for høy i forhold til tidligere inntekt. Derfor vil de lavere inntekter oppleve at kronebeløpet reduseres.
  • For tidligere inntekt over 6 G og opp til 12 G kan det i tillegg ytes inntil 66 prosent av denne inntekten, siden det ikke ytes uføretrygd i folketrygden for disse inntektsnivåene.
  • Tidligere inntekt skal som hovedregel være «normal årslønn» i bedriften.

Barnetillegg
Det kan fastsettes i regelverket at uførepensjonen som utbetales til et medlem, skal gis et tillegg for hvert barn under 18 år som medlemmet forsørger eller plikter å forsørge. Barnetillegget per barn kan utgjøre inntil 4 prosent av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G.

Beregning av uførepensjon
Et medlems uførepensjon beregnes ut fra medlemmets lønnsgrunnlag på den måten som er fastsatt i pensjonsplanen. Barnetillegg beregnes på den måten som er fastsatt i pensjonsplanen.

Uførepensjon fra foretakets pensjonsordning skal reduseres inntil uførepensjonen utgjør det høyeste av enten den uførepensjonen som er fastsatt i pensjonsplanen, eller summen av uførepensjon fra fripoliser, pensjonsbevis og oppsatte rettigheter. Det skal ved beregningen etter første punktum ikke tas hensyn til ytelser fra fripoliser, pensjonsbevis og oppsatte rettigheter som dekker inntektstap ved uførhet som ikke omfattes av uføretrygden eller uførepensjonen fra foretakets pensjonsordning. Dersom medlemmet har fått utbetalt for lite eller for mye uførepensjon, kan det foretas et etteroppgjør.

Medlemmet skal på forespørsel opplyse pensjonsinnretningen om sin rett til uførepensjon fra fripoliser, pensjonsbevis og oppsatte rettigheter.

Flere valg for bedriftene
En bedrift med en uførepensjonsordning kan etter lovforslaget selv fastsette et lavere maksimalt inntektsnivå som uførepensjonen skal beregnes etter enn 12 G. I praksis betyr dette at bedriften kan sette for eksempel 9 G som øvre inntektsgrense.

Forslaget har vært gjennom andregangs behandling på Stortinget 5. mai uten anmerkninger og blir vedtatt i løpet av kort tid. Det er også ventet overgangsregler for eksisterende ordninger.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.