Vurderer du å kjøpe opp et selskap med betydelig underskudd?

Har underskuddet en reell verdi ut over det skattemessige? Hvis det skattemessige underskuddet er hovedbegrunnelsen for oppkjøpet, risikerer du at underskuddet ikke kan fremføres.

Skatteloven har en avskjæringsbestemmelse i § 14-90. Bestemmelsen medfører at skattyter kan bli nektet å bruke bestemte skatteposisjoner etter en fusjon, fisjon eller eiertransaksjoner hvis det det er sannsynlig at utnyttelsen av skatteposisjonen var det overveiende motivet for transaksjonen.

Som skatteposisjon anses alle skattefordeler og skatteforpliktelser uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost. I tillegg til underskudd omfattes gevinst- og tapskonti, samt tomme saldoer.

Med unntak av fusjon og fisjon, så er det et vilkår at eierforholdet endres, med eller uten vederlag. Det vil si at også gave og gavesalg omfattes. Det er tilstrekkelig at de indirekte eierforholdene endres, ved f eks. at aksjer i morselskap overdras til et annet selskap som har skatteposisjonen.

Hva er viktig å tenke på?
Du bør tenke gjennom hvorfor kjøper du selskapet. Avskjæring vil bare kunne foretas dersom vanlige bedriftsøkonomiske hensyn ikke er hovedbegrunnelsen for transaksjonen. Vurderingen baseres på en sannsynlighetsvurdering, hvor man tar utgangspunkt i hva som objektivt sett fremstår som det sannsynlige overveiende motivet for kjøpet.

Er selskapet helt tomt, og uten aktivitet av noe som helst slag, vil det skattemessige motivet lettere fremstå som overveiende.

De skattemessige virkninger vurderes mot øvrige bedriftsøkonomiske virkninger. For at skatteposisjoner skal kunne videreføres etter en ellers skattefri fusjon, fisjon eller oppkjøp, må selskapet kunne sannsynliggjøre eksistensen og omfanget av andre motiver for transaksjonen. Disse motivene må overskygge de skattefordelene som følger av at skatteposisjonene videreføres.

Det er skattyters beveggrunner for transaksjonen, og ikke dens virkninger, som er avgjørende etter bestemmelsen. Rettspraksis viser imidlertid at en transaksjons virkninger likevel ofte vil være egnet til å belyse hva som var skattyters motiv.

Det må forutsettes at profesjonelle aktører i næringslivet handler økonomisk rasjonelt. Vurderinger av en transaksjons bedriftsøkonomiske virkninger vil derfor inngå som et sentralt element i aktørenes beslutningsgrunnlag.

Dersom den dominerende virkning av disposisjonen er at skattyteren sparer skatt, og denne skattebesparelse er av noe omfang, er det en sterk presumsjon for at denne har vært den viktigste motivasjonsfaktoren. I slike tilfeller er det opp til skattyteren å godtgjøre at den viktigste motivasjonsfaktor for oppkjøpet er en annen enn skattebesparelsen.

Hva gjør man i slike tilfeller?
Det er viktig å gi skatteetaten informasjon om den gjennomførte transaksjonen ved å krysse av på selskapets selvangivelse side 1 i tillegg til å registrere eiertransaksjonene i selskapets aksjonærregisteroppgave. Vi anbefaler at det ved innsendelse av ligningsdokumentene vedlegges informasjon om gjennomført transaksjon. Informasjonen må være tilstrekkelig til at skatteetaten på eget grunnlag kan vurdere om avskjæringsbestemmelsen kommer til anvendelse eller ikke. Dette medfører at skatteetatens endringsadgang reduseres fra 10 til 2 år. Tilleggsopplysningene medfører også at tilleggsskatt unngås om skatteetaten er av en annen oppfatning.

Det kan lønne seg og investere i en samtale med spesialrådgivere.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.