Har du en nyetablert bedrift med store investeringskostnader?

For å unngå at merverdiavgiften utgjør en likviditetsbelastning er det regler som åpner for registrering før bedriften oppnår 50.000 kroner i omsetning.

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret
For å unngå at merverdiavgiften utgjør en likviditetsbelastning ved oppstart av avgiftspliktig virksomhet, er det regler som åpner for registrering i Merverdiavgiftsregisteret før virksomheten får omsetning over grensen på 50 000 kroner. Dette er en gunstig ordning for virksomheter som er i en oppstartfase.

Vilkår for registrering
Skattekontoret foretar en vurdering av om det er overveiende sannsynlig at virksomheten vil få avgiftspliktig næringsvirksomhet i forbindelse med behandling av søknaden. Tilleggsopplysninger som gir god informasjon om planlagt virksomhet og markedspotensialet bidrar ofte til å forenkle behandlingen av søknaden hos skattekontoret. En godt gjennomarbeidet søknad øker muligheten for å få søknaden om forhåndsregistrering innvilget.

Forhåndsregistrert – hva så?
Forhåndsregistrering gis for en begrenset periode, og det er ingen automatikk i at perioden kan forlenges. Ved avslag på søknad om forlengelse av forhåndsregistrering, eller om virksomheten ikke lykkes med å komme i gang med avgiftspliktig næringsvirksomhet som planlagt, kan skattekontoret kreve allerede fradragsført inngående merverdiavgift tilbakebetalt. Det er den næringsdrivende som har risikoen for at planlagt avgiftspliktig virksomhet kommer i gang.

Fradragsrett for merverdiavgift?
Mange virksomheter i utviklingsfasen trenger mer tid frem til kommersialisering og avgiftspliktig omsetning enn de perioder en eventuell forhåndsregistrering innvilges for. Noen løser det ved å omsette avgiftspliktige konsulenttjenester som medfører at omsetningsgrensen på kr 50 000 nås. Anskaffelser hvor det er krevd fradrag for merverdiavgift må være relevant for og ha en nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige omsetningen for at virksomheten skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

En ny aktivitet som startes opp og genererer avgiftspliktig omsetning vurderes separat mht. hvilke anskaffelser som gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Næringsvirksomhet er en forutsetning for fradragsrett. Også etter at virksomheten har fått avgiftspliktig omsetning vil det være risiko for krav om tilbakebetaling av merverdiavgift dersom omsetningen ikke er relatert til, og står i forhold til investert beløp og løpende kostnader.

En løsningsorientert tilnærming
Dialogen med skattekontoret, og å få frem riktig og relevant informasjon, er viktig. Tilsvarende gjelder å se markedsmessige muligheter underveis i et utviklingsløp. Kjennskap til regelverket og tilrettelegging underveis kan bidra til at en finner gode løsninger som medfører at fradragsretten ivaretas.

Det kan lønne seg og investere i en samtale med spesialrådgivere.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.